Del-prosjektleder løsmassetunnel - Drammen

Rekrutterer
Sted
Drammen
Publisert
7. mai 2018
Søknadsfrist
31. mai 2018
Kontakt
Knut Hauge 93211972, Jan Karlsen 91895680
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen. Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter: 

Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet. 
Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen 
Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger 

Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen 
Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon 

Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer 

Prosjektet er inndelt i tre store entrepriser. To totalentrepriser som vil få ansvar for henholdsvis fjelltunnelen og løsmassetunnelen. Utførelsesentreprisen vil få ansvaret for å bygge om Drammen stasjon, Gulskogen stasjon inkludert konstruksjonsarbeidene på strekningen samt all det jernbanetekniske arbeidet for hele prosjektet. 

Løsmassetunnelen skal etableres mellom Sundhaugen og Danvik i Drammen. Strekningen består av en ca. 500 m lang cut & cover del som går over i en løsmassetunnel på 290 m. Denne får et grensesnitt mot bergtunnelen. 
Stillingen rapporterer til prosjektleder for tunnel og konstruksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta prosjektets og Bane NORs interesser overfor kontraktspartner.
 • Sørge for at prosjektet styres, kontrolleres og følges opp iht. avtalte planer og kontraktkrav.
 • Sørge for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjekt ivaretas
 • Aktiv oppfølging og engasjement i sikkerhetsarbeidet.
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming
 • Delta i prekvalifisering og evaluering av totalentreprenøren
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt.
 • Sørge for koordinering og samarbeid internt i hele prosjektet.
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede tekniske byggeledere innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum bachelor) som ingeniør, eller innenfor lignende fagområde.
 • Ønskelig med erfaring som prosjektleder/byggeleder.
 • God geoteknisk forståelse
 • Minimum 10 års erfaring fra bygg og/eller anleggsledelse hos entreprenør eller byggherre organisasjon
 • God kontraktsforståelse, erfaring fra totalentrepriser.
 • Kjennskap til NTK (Norsk totalkontrakt)
 • Erfaring fra større samferdselsprosjekter (jernbaneutbygging), gjerne tunnel

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper 
 • Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater •Du har evne til å lede og inspirere dine medarbeidere 
 • Du tåler å jobbe under press 
 • Du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig 
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.