Betingelser og vilkår

DN.no drives av Dagens Næringsliv AS ("DN").   DN har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom DN.no, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av DN.no ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på dn.no, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra DN. Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

 

Dersom linkingen til materiale på DN.no inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med DN som tillater slik bruk.

 

DN forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på DN.no tilbake uten nærmere begrunnelse.

 

"Dagens Næringsliv", "Norges Handels- og Sjøfartstidene", "TDN", "Trade Winds" og "Upstream" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registeres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra DN. Dette omfatter også logoer som DN har innarbeidet eller registrert.

 

DN tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på DN.no.

 

DNs erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra DNs side, med maksimalt kr. 5.000.

 

DN har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av DN.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til DN.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om DN er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

 

Informasjon som er lagt inn på DN.no, for eksempel under diskusjonsforum, tar DN intet ansvar for. Brukerne oppfordres til å være kritisk til informasjon lagt inn av andre brukere. Brukere som avleverer informasjon til DN.no gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og DN forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som DN har som en følge av slik informasjon.

 

DN.no inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. DN har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.