Justis- og beredskapsdepartementet

Norge

Om Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan.

1 stilling fra Justis- og beredskapsdepartementet