Divisjonsdirektør Regelverk og forvaltning

Sted
Oslo
Publisert
16. mai 2018
Søknadsfrist
30. mai 2018
Kontakt
Liv S. Bøe 23332770, Mari Trommald 90605916
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagorgan for barnevern, familievern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering samt arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Nyopprettet topplederstilling

Divisjonsdirektør Regelverk og forvaltning i Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i endring. Ny organisering skal bidra til bedre gjennomføring av utviklingsoppgaver, økt kapasitet på digitalisering, en mer effektiv og innovativ tjenesteproduksjon, styrket faglig kompetanse, en mer effektiv administrasjon og en god og helhetlig håndtering av interne prosesser og oppgaver. Kunnskapsbasert og målrettet virkemiddelbruk og effektiv forvaltning bidrar til kvalitet i tilbudene, likebehandling og rettsikkerhet for barn, unge og familier.

Vi søker en strategisk sterk og engasjert divisjonsdirektør til å lede den nyopprettede divisjonen for regelverk og forvaltning. Divisjonen blir en viktig rådgiver i prinsipielle og strategiske juridiske spørsmål både internt og eksternt. Som leder av divisjon for regelverk og forvaltning får du og divisjonen en viktig rolle som faglig premissleverandør og et miljø for barne- og familierett i Norge.

Divisjonen får om lag 60 kompetente medarbeidere fordelt på fire avdelinger. Den vil være sentral i direktoratets rolle som rådgiver for Barne- og likestillingsdepartementet. Divisjonen skal sørge for effektiv avklaring av prinsipielle juridiske spørsmål, ha ansvar for strategiske veivalg på juridiske områder, ansvar for tilskuddsforvaltning og treffe vedtak i forvaltningsklager og enkeltsaker.

Vi søker en utadrettet og samfunnsorientert divisjonsdirektør som bidrar til utvikling og en positiv samhandling med andre statlige aktører, kommuner og private virksomheter. Du må være opptatt av samfunnsutviklingen, bruker- og markedsbehov og aktivt søke nye muligheter for å bedre våre tjenester.

Du vil inngå i direktoratets toppledergruppe og bidra til helhetlig og strategisk utvikling av direktoratets samlede virksomhet.

Ansvarsområder

 • Drive strategisk ledelse og bidra til utvikling og samordning av direktoratets samlede virksomhet
 • Lede og utvikle divisjonen og underliggende avdelinger
 • Være driver for endring, innovasjon og digitalisering i Bufdir
 • Motivere og utvikle divisjonens medarbeidere og sikre at de har riktig kompetanse og kunnskap
 • Kommunisere overbevisende og skape kultur for produktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Skape resultater gjennom medarbeidere og samarbeidspartnere, prioritere oppgaver og tidsbruk, sette oppgavene i fokus og sikre leveransedyktighet
 • Bygge gode samarbeidsrelasjoner med andre sektormyndigheter og forvaltningsnivå, næringsliv og sivilsamfunn for å sikre gjennomføring av samfunnsoppdrag og handlingsplaner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning som juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, men også andre fag kan være relevante
 • Forvaltningskompetanse og ledererfaring fra departement, direktorat eller større kommune
 • Kunnskap og kompetanse knyttet til velferdstjenesteområdet, dvs. sosial-, helse-, barnevern, utdanning e.l.
 • Du må kunne vise til at du har skapt resultater gjennom strategisk arbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har god samfunns- og rolleforståelse
 • Du er god til å bygge tillit, inspirere og oppnå resultater gjennom andre
 • Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Du har gode samarbeidsevner og er god til å lede andre til å samarbeide
 • Du er analytisk og har god vurderingsevne
 • Du har evne til å omformulere utfordringer til fremtidige muligheter og målsettinger.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Ansettelse som divisjonsdirektør, med lønn fra kr 966 900 - 1 189 300 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (jf. Lov om Statens pensjonskasse), som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag

Generelle opplysninger

Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufdir har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Bufdir er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Direktør Mari Trommald, tlf. 906 05 916 kan evt. kontaktes for ytterligere informasjon.

Søknad med CV merket 46115 sendes via www.amropdelphi.no innen 30. mai 2018.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.