Divisjonsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. juni 2018
Søknadsfrist
12. august 2018
Kontakt
Kent Haga 41475792, Mette Krogsrud 91735211
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Group AML Office

DNB står overfor en verden med stadig mer komplekse lover og regler. Banktjenester endres og blir mer digitaliserte samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker. Det er stadig høyere forventning fra myndighetene til at vi evner å snu oss raskt.

Compliancefunksjonen har en sentral rolle i arbeidet med å sikre etterlevelse. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke og kontrollere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur. Videre skal vi sørge for å holde bankens styre og ledelse løpende orientert om situasjonen gjennom regelmessig rapportering.

Compliancefunksjonen er også i stor endring. Group Compliance ble i 2018 etablert som et eget konsernområde, og vi er nå i gang med å bygge opp en hensiktsmessig organisasjon som skal speile konsernets virksomhet.

Vi søker deg som har solid erfaring og kompetanse knyttet til arbeid med hvitvasking (Anti Money Laundering) og har evnen til å utvikle området videre til en kraftfull enhet.  Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, svært god forretningsforståelse og evnen til å håndtere komplekse problemstillinger. Vi ser etter en divisjonsdirektør som evner å sette en tydelig retning for konsernets hvitvaskings- og sanksjons arbeid.  Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Group Compliance.

Ansvar og oppgaver inkluderer blant annet:

 • Divisjonsdirektøren er konsernets hvitvaskingsansvarlig (AML-officer)
 • Ansvar for å kartlegge og holde oversikt over regelverk på området globalt innenfor konsernets virksomhet
 • Divisjonsdirektøren har et spesielt ansvar for å følge opp merknader om antihvitvasking- og sanksjonsarbeidet i konsernrevisjonens og Finanstilsynets rapporter
 • Bidra til å avklare regulatoriske uklarheter knyttet til complianceområdet
 • Ansvar for rådgivning, kontroll og å bidra til etterlevelse av myndighetenes regelverk for virksomheten og myndighetsdialog om regulatoriske forhold
 • Holde bankens styre og ledelse løpende orientert om situasjonen gjennom regelmessig rapportering
 • Bidra til at divisjonen er et aktivt kompetansesenter for konsernet innenfor compliance og AML («center of excellence»)
 • Divisjonsdirektøren skal legge til rette for at divisjonen etablerer samarbeid og kommunikasjon med andre enheter innenfor området og i konsernet, og at samarbeidet fungerer godt og effektivt
 • Ansvar for at AML-funksjonen og områdets virksomhet er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer for DNB ASA og DNB Bank ASA samt øvrige selskaper innenfor området, både i Norge og internasjonalt, og vedtak i de respektive styrene
 • Bidra til å overvåke regelverk, herunder utvikling og trender i Norge og internasjonalt i henhold til regulatoriske krav, og bidra til å sikre at dette implementeres og gjennomføres i konsernet
 • Bistå ved utarbeidelse og videreutvikling av konsernets styrende dokumenter og konsernovergripende prosesser
 • Ansvar for å utvikle og vedlikeholde bankens interne Compliance rammeverk samt opplæringsprogrammer for konsernet innenfor AML

Den rette profilen vil ha følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis jurist eller samfunnsøkonom
 • Solid kunnskap og erfaring fra hvitvaskingsarbeid i store, komplekse organisasjoner
 • Erfaring med endringsledelse i kunnskapstunge organisasjoner
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk - evnen til å formulere seg presist
 • Tilfredsstille egnethetskrav i henhold til gjeldende lovverk
 • Bransjekunnskap og erfaring fra finanssektoren, herunder kunnskap om finansmarkedsregulatoriske emner

Dersom du også har evnen til å bidra til konsernets utvikling i et bredere perspektiv, og vet hvordan du får folk med deg, vil vi gjerne høres fra deg.  

Vi gjør oppmerksom på at rekrutteringsprosessen håndteres i samarbeid med Korn Ferry.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.