Direktør strategi og analyse

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. februar 2019
Søknadsfrist
25. februar 2019
Kontakt
Vibeke Østensjø 97598641, Aksel Norum 48079972
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. NHO har regional tilstedeværelse med 10 regionskontorer. For mer informasjon, se www.nho.no.

Vil du være med på å forme Norges fremtid?

NHO jobber for et produktivt og bærekraftig næringsliv som kan skape de jobbene Norge trenger for å sikre grunnlaget for et velferdssamfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter.  

Vi ønsker å synliggjøre hvordan bedriftene kan bidra til å løse de store utfordringene Norge står overfor. Da må bedriftene gis forutsigbare og gode rammebetingelser, slik at de kan ta et større samfunnsansvar.

Vi ønsker nå å styrke vår ledergruppe for å sikre at vi lykkes i vårt langsiktige arbeid.  Arbeidet med å utvikle morgendagens politiske løsninger og sikre gjennomslag for disse skal også styrkes. Vår politikk og våre posisjoner på alle områder skal være basert på grundige analyser, det samme skal strategien for hvordan vi skal nå målene våre være

NHO skal fortsette å skape tillit, bygge allianser og jobbe for bedrifter i hele landet. 

Vi etablerer nå to nye stillinger i NHOs ledergruppe: direktør politikk og direktør strategi og analyse.
Begge stillingene krever klokskap, faglig tyngde og innsikt i bedrifters hverdag. Begge må kunne utfordre det bestående og bygge tillit internt og eksternt. 

Direktør strategi og analyse

Direktør strategi og analyse er ansvarlig for de lange linjene og store, interne prosjekter, og vil få ansvar for å sikre at NHO har nok innsikt i vårt arbeid for å utvikle bedrifter og samfunnet.

Du vil være sentral i utviklingen av NHO som en respektert og samarbeidende samfunnsaktør. Strategidirektøren skal være visjonær, tenke langsiktig og drive prosessene internt. Du har stor samfunnsforståelse, svært gode analytiske evner kan håndtere og analysere big data, og du liker å formidle komplisert informasjon på en forståelig måte. 

Langsiktige utviklingsprosesser krever utholdenhet kombinert med kreativitet, nysgjerrighet og evne til å skape brede allianser. Du utarbeider sammen med din avdeling og resten av NHO strategier for å sikre gjennomslag for NHOs synspunkter.

I NHO skal alle politiske prosesser og initiativer bygge på et solid faktagrunnlag og en velfundert strategi. Du og avdelingen vil jobbe med forskning, datafangst, rapporter, undersøkelser - og følger opp det som produseres av kunnskap i NHO, i medlemsorganisasjoner, andre aktører i trepartssamarbeidet og internasjonale miljøer. 

Direktør strategi og analyse vil lede sin egen avdeling og rapportere til administrerende direktør.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til Vibeke Østensjø, HR-direktør i NHO (975 98 641) eller Aksel Norum, rådgiver i Korn Ferry (480 79 972).
Søknadsfrist snarest, seinest 25.02.2019. 


 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.