Direktør politikk

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. februar 2019
Søknadsfrist
25. februar 2019
Kontakt
Vibeke Østensjø 97598641, Aksel Norum 48079972
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. NHO har regional tilstedeværelse med 10 regionskontorer. For mer informasjon, se www.nho.no.

Vil du være med på å forme Norges fremtid?

NHO jobber for et produktivt og bærekraftig næringsliv som kan skape de jobbene Norge trenger for å sikre grunnlaget for et velferdssamfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter.

Vi ønsker å synliggjøre hvordan bedriftene kan bidra til å løse de store utfordringene Norge står overfor. Da må bedriftene gis forutsigbare og gode rammebetingelser, slik at de kan ta et større samfunnsansvar.

Vi ønsker nå å styrke vår ledergruppe for å sikre at vi lykkes i vårt langsiktige arbeid.  Arbeidet med å utvikle morgendagens politiske løsninger og sikre gjennomslag for disse skal også styrkes. Vår politikk og våre posisjoner på alle områder skal være basert på grundige analyser, det samme skal strategien for hvordan vi skal nå målene våre være

NHO skal fortsette å skape tillit, bygge allianser og jobbe for bedrifter i hele landet. 

Vi etablerer nå to nye stillinger i NHOs ledergruppe: direktør politikk og direktør strategi og analyse.

Begge stillingene krever klokskap, faglig tyngde og innsikt i bedrifters hverdag. Begge må kunne utfordre det bestående og bygge tillit internt og eksternt. 

Direktør politikk

Direktør politikk skal ha ansvar for å utvikle politikk som styrker bedriftene - og sikre gjennomslag for NHOs politiske posisjoner - innenfor et bredt spekter av saksfelt. 

Du må evne å forstå hvordan politikk kan utløse bedrifters mulighet til å sikre økt verdiskapning og flere lønnsomme jobber, til det beste for samfunnet. Direktøren må også forstå politiske prosesser, ha innsikt i og sette ord på næringslivets behov og arbeide med mange ulike interessenter som embetsverk, regjering, det politiske miljø, medlemsbedrifter og media på en konstruktiv og tillitsskapende måte. Dette fordrer faglig bevissthet og innsikt i et bredt spekter av områder. Direktøren må være nysgjerrig og evne å raskt sette seg inn i et komplekst spekter av fag, saker og dilemmaer. 

Det er en fordel om du har erfaring med å opptre i det offentlige rom, har jobbet tett på politiske prosesser og kjenner bedriftenes hverdag godt. En god relasjon med et bredt spekter av aktører er en forutsetning for å lykkes. Det er også viktig at direktøren har et reflektert forhold til at NHOs bedrifter er både små og store og er lokalisert over hele Norge.

Tålmodighet, evne til å lytte, forankre, være løsningsorientert og sikre gjennomslag er andre viktige stikkord for denne jobben.

Direktør politikk leder et område med flere avdelinger, og vil rapportere til administrerende direktør.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til Vibeke Østensjø, HR-direktør i NHO (975 98 641) eller Aksel Norum, rådgiver i Korn Ferry (480 79 972).
Søknadsfrist snarest, seinest 25.02.2019. --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.