Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sted
Oslo
Publisert
4. mars 2019
Søknadsfrist
18. mars 2019
Kontakt
Jan Egil Myhre 90892522, Morten Dæhlen 90944612
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Om stillingen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå og har et omfattende samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon ved å hevde seg i toppsjiktet av de forskningsintensive universitetene i Europa. Vi søker en person som er faglig solid, strategisk sterk og som kan være med å utvikle fakultetet videre i tråd med våre ambisjoner. Evne til å motivere og skape bred entusiasme for utvikling og endring vil være viktig. 

Hovedansvaret for fakultetsdirektøren vil omfatte økonomi, organisasjonsutvikling og personalutvikling med et særlig ansvar for administrative funksjoner. Videre bidra til å utvikle fakultetet som en attraktiv og inkluderende arbeidsplass. 

Fakultetsdirektøren leder administrasjonen på fakultetsnivå, og skal koordinere, følge opp, støtte og sikre at den samlede administrasjonen ved fakultetet utvikles og moderniseres i takt med de krav og forventinger som stilles. Den administrative fakultetsstaben utgjør i dag ca. 100 personer. Fakultetsdirektøren deltar i faste møter med Universitetsdirektøren og vil delta i diverse prosjekter på universitetsnivå og utvikling på tvers av fakulteter.

Fakultetsdirektøren rapporterer til dekanen, og skal bidra til at fakultetets ledelse, instituttenes ledelse, ansatte, studenter og samarbeidspartnere støttes med solid administrativ spisskompetanse og at fakultetets administrative systemer videreutvikles i tråd med nye behov.

Fakultetet har opplevd en periode med sterk vekst i ekstern finansiering, som p.t. utgjør drøye 40 % av en samlet årlig omsetning på 1,9 milliarder NOK. Fakultetet er vert for tre sentre for fremragende forskning (SFF) og ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og er sentral deltager i ytterligere fire SFF-er, fire SFI-er og tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Ved utgangen av 2018 har forskere ved fakultetet blitt tildelt mer enn 20 prosjekter i EUs European Research Council (ERC). Fakultetet har en solid portefølje med forskningsprosjekter i samarbeid med ca. 400 bedrifter og enheter i offentlig sektor. Mangfoldet av finansierings- og samarbeidsformer krever kontinuerlig videreutvikling, både administrativt og faglig.

Fakultetet har nylig lansert sin nye strategi Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Bred og relevant erfaring fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling av organisasjoner 
 • God kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og finansieringsmekanismene i sektoren er en fordel
 • Behovet for økt endringstakt i organisasjonen gjør at vi ser etter kandidater som har god forståelse for digitalisering og for utfordringene fakultet står ovenfor knyttet til videreutviklingen av administrasjonen 
 • Dokumenterte resultater fra ledelse og endringsarbeid i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Trygg i rollen som leder
 • Gjennomføringsevne  
 • Organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiveres av å skape og arbeide i et godt kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør SKO 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 900 000 og kr 1 100 000, avhengig av ansienitet og kompetanse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Habberstad: Jan Egil Myhre, tlf: +47 908 92 522 , e-post: jan.egil.myhre@habberstad.no

Dekan: Morten Dæhlen, tlf: +47 909 44 612, e-post: mortend@mn.uio.no

Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ca. 1500 ansatte, 6000 studenter og 800 doktorgradskandidater fordelt på ni institutter som dekker bredden av de naturvitenskapelige disipliner, samt matematikk, informatikk og farmasi. Det nasjonale Naturfagsenteret ble en del av fakultetet i 2018, med virksomheten innrettet mot barnehage og skole. Fakultetets enheter holder til på Blindern og på Kjeller. En stor del av fakultetet skal i 2024 flytte inn i det nye livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen, som blir Norges største forskningsbygg med 67 000 kvm bruttoareal.

Fakultetet tilbyr studieprogrammer på bachelor- og masternivå i hele bredden av realfag og teknologi, femårige profesjons-utdanninger i farmasi og realfagslektor, et doktorgradsprogram i realfag, driver den nasjonale Gründerskolen og tilbyr utdanning i entreprenørskap.  En gjennomgripende utdanningssatsing og innføring av en ny og helhetlig studieprogramportefølje har gjort fakultetet til en førende, nasjonal aktør innen utdanning og utdanningsutvikling. Fakultetet har over de siste årene markert seg sterkt internasjonalt, bl.a. gjennom en omfattende satsing på bruk av beregninger (computing) i utdanningen. Innen dette området har fakultetet ett senter for fremragende undervisning (SFU). --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.