Vegdirektør

Rekrutterer
Sted
Brynseng Oslo
Publisert
26. juni 2019
Søknadsfrist
22. september 2019
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Anders Buttedahl 90794295
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Statens Vegvesen er en stor samfunnsaktør med omkring 7000 medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Etaten ledes av vegdirektøren. Det er besluttet ny hovedstruktur for organisering av Statens vegvesen. Nåværende regionmodell blir erstattet av en divisjonsmodell, og ansvar for vegadministrasjon av fylkesveger overføres til fylkeskommunen fra 1.1.2020. Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet. For mer informasjon se www.vegvesen.no.

Samferdselsdepartementet skal tilsette ny direktør til Statens vegvesen.

Statens vegvesen skal bidra til å nå de overordnede målene for transportpolitikken om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Statens vegvesen har en sentral rolle på områder som tilrettelegging for framtidens transportsystem, en målrettet og kostnadseffektiv utbygging og drift av det nasjonale vegnettet, og helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Vegvesenet har også betydelige forvaltningsoppgaver på trafikant- og kjøretøyområdet, og samordningsansvar for arbeidet med vegtrafikksikkerhet. Ny teknologi og nye tjenestemodeller gir store muligheter for innovasjon og utvikling for å skape en fremtidsrettet etat. 

Statens vegvesen er i stor omstilling som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunene, digitalisering av tjenester og effektivisering av alle deler av virksomheten. Ny vegdirektør skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon i endring, og med en bred nasjonal tilstedeværelse. 

Samferdselsdepartementet søker en strategisk, tydelig og samlende direktør med bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Statens vegvesen er en kunnskapsorganisasjon med en sentral rolle i en sektor med stor samfunnsmessig betydning og oppmerksomhet. Ny vegdirektør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse, og evne til å lede endrings- og omstillingsprosesser er sentralt for å lykkes. Vi ser etter en leder som har evne til å samle organisasjonen rundt langsiktige utviklingsmål, sette retning for omstillingsarbeidet, og som har gjennomføringsevne i forhold til vedtatte mål og strategier. 

Ny vegdirektør har et høyt ambisjonsnivå, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Aktuelle kandidater er trygge i lederrollen, og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. Erfaring fra og/eller innsikt i transportsektoren er en fordel.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Lønn etter avtale. 

Direktøren må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92085397 eller Anders Buttedahl, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, tel. 90794295. Søknad med CV registreres innen 22. september 2019.  

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.