Administrerende Direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
30. august 2019
Søknadsfrist
8. oktober 2019
Kontakt
Geir Fottland 22068700, Beate Ottem Svanes 22068700
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som skal sikre folk trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig fiske- og dyrehold. Mattilsynets hovedoppgaver er å fremme forslag til, forvalte og veilede om regelverk, å føre et risikobasert tilsyn, å formidle informasjon og kunnskap og å ha beredskap.

Mattilsynet har ca. 1300 medarbeidere og er organisert i to forvaltningsnivåer med et hovedkontor og fem regionkontorer. Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeri-departementet. Det administrative ansvaret ligger hos Landbruks- og matdepartementet.  mattilsynet.noADMINISTRERENDE DIREKTØR

Mattilsynet er en landsdekkende virksomhet med et bredt og spennende samfunnsoppdrag. Vi søker en strategisk orientert, engasjert og samlende leder med forståelse og interesse for Mattilsynets samfunnsrolle, og som kan bidra til å videreutvikle Mattilsynet som en effektiv, kvalitetsbevisst og helhetlig virksomhet. Evne til å kombinere god dialog med myndigheter, organisasjoner og næringene med rollen som troverdig tilsynsmyndighet er sentralt.

I tillegg til å være en nasjonal tilsynsmyndighet, skal Mattilsynet ivareta en direktoratsfunksjon for de tre departementene organisasjonen er underlagt. Denne balansegangen krever erfaring fra politiske prosesser og svært god rolleforståelse for å kunne ivareta Mattilsynets faglige uavhengighet som tilsynsorgan.

Mattilsynets organisasjon er kompleks og geografisk spredt, med mange profesjoner representert blant de ansatte og ulike samfunnshensyn som skal ivaretas. Dette krever en trygg og tydelig leder, som har erfaring fra å ha stått i og ha bidratt til å løse utfordrende lederoppgaver. Direktøren må ha evne til å se helhet og sammenhenger, og bør ha innsikt i fagområder Mattilsynets virksomhet bygger på.

Den nye direktøren må kunne håndtere omdømme- og mediepress på en konstruktiv og troverdig måte, kommunisere godt og være i stand til å få organisasjonen med seg når endringer er påkrevd. Evne til å inspirere og motivere både i det daglige arbeidet og i det utviklings- og omstillingsarbeidet Mattilsynet står foran vil være viktig.

Vi søker en leder med høyere utdanning og bred erfaring fra ledelse, fortrinnsvis på høyt nivå i offentlig og/eller privat virksomhet. Relevante kandidater har god kjennskap til politiske beslutningsprosesser, solid administrativ kompetanse og god styringskraft.

Lønn etter avtale innenfor Statens lederlønnssystem. Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklarert.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00 eller post@iscogroup.no.
 

Vennligst registrer din søknad og CV snarest og senest innen 30. september 2019  på iscogroup.no

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.