Direktør GRC / Chief Compliance Officer

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
4. september 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are Skeie 95066183, Line Askeland 41577411
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Direktør GRC / Chief Compliance Officer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank

Stillingen som direktør GRC (Governance, Risk and Compliance) har et viktig ansvar for å ivareta effektiv styring, kontroll og compliance. GRC er organisert som en egen funksjon (2. linje) i sentralbankvirksomheten. Enheten har blant annet ansvar for operasjonell risikostyring og compliance. Videre støtter GRC arbeidet med styringssystemet, styringsdokumenter og oppfølging av revisjoner og tilsyn. Ansvaret for compliance inkluderer blant annet etterlevelse av personopplysningsloven, anti-hvitvasking og forvaltning av etisk regelverk. Enheten samarbeider med tilsvarende enheter i andre lands sentralbanker. GRC har seks fast ansatte og en student som jobber deltid. 

Ansvar og oppgaver

Direktør GRC er også Chief Compliance Officer for sentralbankvirksomheten.  Direktør GRC skal påse at compliance og risikostyring i sentralbankvirksomheten er i samsvar med internkontrollforskriften for Norges Bank og gjeldende lover og interne regler. Stillingen har på vegne av bankens ledelse ansvaret for risikostyring og styringsprosesser i sentralbankvirksomheten.

Direktøren rapporterer til sentralbankledelsen i spørsmål om risikostyring og etterlevelse, og ellers til stabsdirektøren.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Lede enheten samt sørge for relevant kompetanse og organisering for å ivareta sine oppgaver og ansvar
 • Personalansvar for enhetens ansatte
 • Videreutvikle og effektivisere arbeidsprosesser
 • Utarbeide rapporter innen GRC-området og legge frem saker til ledelsen, hovedstyret og representantskapet
 • Samordne og følge opp virksomhetsovergripende og sentralbankspesifikke internrevisjonsgjennomganger
 • Samordne arbeidet med styringsdokumenter
 • Være systemeier for enhetens IT-fagsystem (eGRC)
 • Ivareta andrelinjeansvaret for operasjonell risiko
 • Bidra til relevant opplæring internt i viktig regelverk
 • Bidra til å bygge og utvikle nettverk med andre sentralbanker innenfor GRC

Erfaring

Du har flere års arbeidserfaring innen fagområdene compliance, risikostyring og/eller internrevisjon fra en kompleks virksomhet, fortrinnsvis innen finansiell sektor. Det er viktig at du har god juridisk forståelse, men du trenger ikke nødvendigvis være utdannet jurist. Du oppfattes som en kompetent og betrodd rådgiver og er vant med å rapportere til toppledere og styre. Vi vektlegger at kandidater har erfaring med å lede og utvikle ansatte i eget team. Du bør være samfunnsinteressert, og ha en oppriktig interesse for å forvalte Norges Bank sitt viktige samfunnsoppdrag.
 

Spesielle krav
For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Engasjert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy gjennomføringsevne
 • Høy integritet og ansvarsbevisst

Meget gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er et krav.

Vi tilbyr

 • Et bredt ansvarsområde som inkluderer hele GRC-faget og som gjenspeiler at Norges Bank er en av landets viktigste institusjoner med stor medial og politisk oppmerksomhet, samt har høye krav til sikkerhet
 • Stillingen gir meget god innsikt i sentralbankvirksomhetens administrative drift og kjerneoppgaver
 • Samarbeid med ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer i Norges Bank – både innen sentralbankforvaltningen og Norges Bank Investment Management
 • Deltagelse i internasjonalt arbeid
 • Arbeidsgiver med et betydningsfullt og unikt samfunnsoppdrag
 • Organisasjon med høyt kompetansenivå i alle funksjoner
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling – Norges Bank har stort fokus på kompetanseutvikling
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

Ta kontakt med våre rådgivere Are K. Skeie (950 66 183) eller Line Askeland (415 77 411) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale dersom du ønsker ytterligere informasjon.

 

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2018 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer her.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.