Ekspedisjonssjef

Sted
Oslo
Publisert
8. november 2019
Søknadsfrist
20. november 2019
Kontakt
Mette I. Wikborg 22246741, Morten Berg 22246403
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.

Om stillingen

Næringspolitisk avdeling har ansvaret for næringspolitikk overfor industrien, mineralnæringen og bygge- og anleggsnæringen, rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatnæringene, forenklingsgruppen, reiseliv og IKT og tjenesteyting. Avdelingen har også etatsstyringsansvar for Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Avdelingen har 39 medarbeidere og er inndelt i fire seksjoner:

  • Seksjon for industri, bergverk og nordområdesaker
  • Seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting
  • Seksjon for sjømat
  • Seksjon for budsjett- og etatsstyring
     

Vi søker en tydelig, engasjert og utviklingsorientert leder. Du må evne å finne løsninger og oppnå resultater i henhold til fastsatte mål. Som ekspedisjonssjef vil du lede ledere, og vi legger vekt på utøvelse av strategisk og motiverende lederskap. Stillingen innebærer nær kontakt med departementets politiske ledelse og øvrige avdelinger i departementet.

Aktuelle kandidater har relevant ledererfaring, gjerne også fra departement, og evne til å inspirere og lede en kompetanseorganisasjon. Det er en fordel med kunnskap om avdelingens ansvarsområder, erfaring fra etatsstyring og fra samarbeid på tvers av sektorer.
Solid rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er en forutsetning.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Søkere må være norske statsborgere og må kunne sikkerhetsklareres. Ekspedisjonssjefen rapporterer til departementsråden og inngår i departementets toppledergruppe.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli kontaktet før offentliggjøring.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til departementsråd Mette I. Wikborg tlf. 22 24 67 41 eller assisterende departementsråd Morten Berg tlf. 22 24 64 03.

Søknadsfrist: 20. november 2019

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.