Konsernsjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. september 2020
Søknadsfrist
30. oktober 2020
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Jon Erling Tenvik 97135750
Posisjon
Toppleder
Bransjer
Luftfart
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. For mer informasjon, se www.avinor.no.

Stillingen som konsernsjef i Avinor gir muligheter til å påvirke utviklingen i en sektor av stor nasjonal betydning. Norge og norsk konkurranseevne er avhengig av et godt luftfartstilbud. Store interne avstander og en beliggenhet i utkanten av Europa gjør oss mer avhengig av luftfart enn de fleste andre land. Avinors bidrag er viktig for at alle regioner skal ha et godt luftfartstilbud, og for at landet har et sterkt nasjonalt knutepunkt med et godt tilbud av internasjonale ruter. 

Ny konsernsjef må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse og evne til å lede endrings- og utviklingsprosesser er viktig for å lykkes. Dagens situasjon for luftfarten, både nasjonalt og internasjonalt, stiller høye krav til ny leders evne til å håndtere usikkerhet når det gjelder en rekke faktorer knyttet til både investeringer og løpende drift. Evnen til å forstå endringskreftene og omsette denne forståelsen til lønnsomme strategier og tiltak er vesentlig. 

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig konsernsjef med bred, operativ ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Vi ser etter en leder som har evne til å samle organisasjonen rundt langsiktige utviklingsmål, sette retning for omstillingsarbeidet, og som har gjennomføringsevne i forhold til samfunnsoppdraget og strategiske målsettinger. Ny konsernsjef har et høyt ambisjonsnivå og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Aktuelle kandidater er trygge i lederrollen og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt.

Konsernsjefen må evne å framstå med stor troverdighet i kommunikasjon rundt temaer som berører Avinors virksomhet, herunder luftfart og samferdselspolitikk. Evne til å håndtere en stor driftsorganisasjon, kombinert med en betydelig prosjektportefølje, er viktig. Erfaring fra og/eller innsikt i samferdsels- og/eller luftfartssektoren er en fordel, evt. erfaring fra annen type kritisk infrastrukturvirksomhet. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Jon Erling Tenvik, tel. 971 35 750. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 30. oktober 2020.  

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.