Divisjonsdirektør styring, organisering og ledelse

Sted
Oslo
Publisert
10. oktober 2020
Søknadsfrist
27. oktober 2020
Kontakt
Bente A. Paulsrud 91108165, Hilde Singsaas 99541963
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Spennende lederstilling for deg som ønsker å være med og påvirke forvaltningsutviklingen og fremme god styring og ledelse i staten

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Les mer på www.dfo.no. 

DFØ søker en strategisk, utviklingsorientert og trygg leder med solid forvaltningskompetanse til en nyopprettet divisjon for styring, organisering og ledelse. Stillingen gir en unik mulighet til å jobbe med forvaltningsutvikling og fremme god styring og ledelse i forvaltningen. 

Regjeringen besluttet i fjor å utvide DFØ med nye fagområder. Målet er å gi det samlede arbeidet med å fremme god styring, organisering og ledelse i forvaltningen ny kraft. Divisjonen er etablert ved at avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse i tidligere Difi er overført til DFØ og slått sammen med DFØs avdeling for forvaltning og analyse. Divisjonen har omkring 100 ansatte. 

Divisjon for styring, organisering og ledelse har en nøkkelrolle i å frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen og er et sentralt fagmiljø for effektivisering og modernisering i offentlig sektor. 

Divisjonen forvalter det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen, utvikler metoder og gir veiledning til statlige virksomheter. Divisjonen forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre har divisjonen ansvar for å tilby arbeidsgiverstøtte og ledelses- og kompetanseutvikling i forvaltningen. Divisjonen har også flere spennende prosjekter knyttet til utvikling av nye digitale løsninger.  

DFØs nye divisjonsdirektør vil ha ansvar for å utvikle divisjonen og se de ulike fagområdene i sammenheng. Divisjonsdirektøren skal også bidra til et godt samarbeid på tvers av divisjoner i DFØ og med andre statlige virksomheter og myndigheter. Divisjonsdirektøren inngår i toppledergruppen og rapporterer til DFØ-direktøren. Divisjonen har kontorsted i Oslo. 

DFØ skal være en sentral aktør i forvaltningsutviklingen, og ny divisjonsdirektør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver der god samfunns- og rolleforståelse og evne til å lede endringsprosesser er sentralt for å lykkes. Bred kjennskap til offentlig forvaltning er et krav. 

Divisjonsdirektøren må være trygg i lederrollen og ha evnen til å motivere og inspirere dyktige medarbeidere. Sterke analytiske evner og faglig tyngde og troverdighet er viktig.

Divisjonsdirektøren vil representere DFØ overfor andre statlige virksomheter og må ha evne til både å lytte og kommunisere godt.  

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver partner Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi, tlf. 911 08 165 eller direktør for DFØ Hilde Singsaas, tlf. 995 41 963. 

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes det 2% innskudd til Statens pensjonskasse. 

I DFØ tror vi at mangfold gir oss flere ben å stå på, bredere perspektiver og dermed evne til å takle utfordringer på en bedre måte. Vi er sikre på at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter søknadsfristen blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.