Chief Financial Officer

Sted
Oslo
Publisert
18. desember 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie 95066183, Jannicke Trumpy Granquist 48401646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kommunalbanken AS er statens finansinstitusjon for kommunal finansiering, og er 100 prosent eid av staten Norge. KBNs formål er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Selskapet drives etter forretningsmessige prinsipper. Vi er et av landets største finansforetak med 450 milliarder i forvaltningskapital, samt blant landets mest aktive i de internasjonale finansmarkedene med vår innlånsstrategi. 

KBN har en sterk markedsposisjon, og ønsker å bruke denne til å fremme bærekraftige lokalsamfunn. Gjennom sitt grønne obligasjonsprogram bidrar KBN til å finansiere norske kommuners omstilling til et lavutslippssamfunn. De grønne innlånene lånes ut som grønne lån med renterabatt, til investeringer med klimaambisjon i kommunene. Dette reflekterer KBNs langsiktige arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

KBN opererer med lav risiko, opprettholder likviditet ut over kravene og benytter sikringshandler for å avdekke rente- og valutarisiko. KBN har aldri hatt tap på utlån.

KBN har rundt 80 høyt kvalifiserte medarbeidere og holder til i moderne lokaler rett ved Nationaltheatret stasjon, sentralt i Oslo sentrum.

Vår Chief Financial Officer (CFO) har nylig overtatt stillingen som administrerende direktør, og vi søker hennes etterfølger. CFO har ansvaret for å lede og utvikle KBNs økonomifunksjon. Økonomiavdelingen har seks ansatte og er sentralt plassert i banken, med ansvar for økonomistyring, finansiell rapportering, finansiell planlegging og kapitalplanlegging. Funksjonen har løpende kontakt med ekstern revisor, bankens styrende organer, eier og regulatoriske myndigheter. CFO inngår i bankens ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle selskapets økonomifunksjon
 • Medlem av KBNs ledergruppe og sekretariat for styrets revisjonsutvalg
 • Utvikle avdelingens medarbeidere, prosesser, kompetanse og kultur
 • Utarbeidelse av finansielle planer og oppfølging mot disse
 • Sentral bidragsyter ifm. videreutvikling av bankens strategi og virksomhetsplaner
 • Utarbeidelse av kapitalplan rundt ICAAP
 • Løpende rapportering av finansielle resultater til ledelse og styre
 • Utarbeidelse av finansiell rapportering og sørge for at denne er i tråd med lover og standarder (IFRS)
 • Bidra til utvikling av ikke-finansiell rapportering
 • Kommunikasjon og rapportering til styrets revisjonsutvalg
 • Kontakt med bankens eksterne revisor, inkludert oppfølging av «comfort letter»-arbeid ved obligasjonsutstedelse
 • Rapportering til SSB og Finanstilsynet innenfor sitt fagområde
 • Ansvar for bankens skatter og avgifter
 • Systemeier i regnskapssystem og fakturasystem
 • Ansvar for lønnsprosess (utkontraktert) og fakturaprosess

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med solid erfaring fra ledelse av tilsvarende funksjon i et større, anerkjent selskap, fortrinnsvis finansinstitusjon. Du har inngående kjennskap til økonomi-, rapporterings- og planprosesser, virksomhetsstyring, så vel som IFRS, inkludert verdsettelse av finansielle instrumenter. Du har gode kommunikasjonsevner, god kjennskap til finansmarkedene og finansielle instrumenter, og helst også kjennskap til bankregulatorisk regelverk. Du har relevant utdanning på masternivå.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede kompetente medarbeidere og utvikle gode team
 • Resultat- og forretningsorientert med evne til strategisk tenkning
 • Strukturert og analytisk 
 • Forbedringsorientert; bidrar til gode og tilpassede løsninger gjennom analyse og kritisk tenkning
 • Samfunnsengasjert
 • Samarbeidsorientert og med høy integritet

Vi kan tilby ansvar for økonomiavdelingen og en sentral rolle i ledergruppen i en av Norges få systemviktige og største finansinstitusjoner. Vi er en samfunnsnyttig kompetansebedrift med mange høyt kvalifiserte ansatte, og tilbyr et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. KBN tilbyr et godt arbeidsmiljø med korte rapporteringslinjer og stor beslutningsmyndighet.

KBN foretar bakgrunnssjekk av prioriterte kandidater gjennom en ekstern partner for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon.