Førsteamanuensis / Førstelektor / Universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Sted
Ringerike
Publisert
9. desember 2020
Søknadsfrist
17. januar 2021
Kontakt
Max Gythfeldt 93228969, Tonny Stenheim 35575095
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

HandelshøyskolenUSN handelshøyskolen instiutt for økonomi, markedsføring og jus har ledig inntill to faste stillinger som 

Førsteamanuensis/Førstelektor/ Universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 1. august 2021 ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse.

Stillingene er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Ringerike

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingene skal først og fremst dekke undervisning og veiledning i bedriftsøkonomiske emner, fortrinnsvis innen regnskap og revisjon, på USNs bachelor- og masterprogrammer. Stillingene opprettes i forbindelse med oppstart av næringsmaster i regnskap og revisjon ved campus Ringerike, høsten 2021.

Arbeidssted for stillingene vil i hovedsak være campus Ringerike, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter. Det kan bli aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt og ved andre institutt. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter osv. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets campus.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlands doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Det kreves også dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-4.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt

For ansettelse som universitetslektor kreves utdanning på høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-6. Søkere med høyere avdelings eksamen i revisjon (HRS) eller master i regnskap og revisjon (MRR), med relevant erfaring fra regnskap og revisjon oppfordres å søke.  

Ved tilsetning vil det i tillegg bli lagt vekt på utdannings- og forskningserfaring, pedagogiske egenskaper og samarbeidsevne inn mot interne så vel som eksterne miljøer.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra overnevnte fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstilling.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 498 800 – 630 500) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 NOK 597 00 – 768 500 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

Instituttnestleder Max Gythfeldt Max.Gythfeldt@usn.no +47 31 00 96 22/+47 93 22 89 69

Professor Tonny Stenheim Tonny.Stenheim@usn.no +47 35 57 50 95

For opplysninger om søknadsprosessen:

Personalrådgiver Kari Ann Sommerset kari.a.sommerset@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
   
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
   
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
   
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.

  Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.

  Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
   
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.


Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!
 

Se gjerne videoen Velkommen til USN!
https://youtu.be/DBbD2GVElIY

 

Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1700 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisningsog FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.