Rådgiver (jurist)

Sted
Oslo
Publisert
30. desember 2020
Søknadsfrist
20. januar 2021
Kontakt
Karianne K. Wasenden 95747867
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om avdelingen

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en bærekraftig og ansvarlig utvikling av selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 20 selskaper, inklusive børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget og deleide unoterte selskaper som Nammo og Eksportfinans. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer og avdelinger i NFD.

Vi i NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Om stillingen

Rådgiver (jurist)

Eierskapsavdelingen søker en dyktig jurist som ønsker å bidra til bærekraftig og verdiskapende eieroppfølging, som særlig skal arbeide med spørsmål knyttet til lønns- og insentivordninger og eierstyring og selskapsledelse.

Vi søker en dyktig jurist, gjerne med noen års relevant arbeidserfaring, som har interesse for å arbeide med problemstillinger relatert til eieroppfølging av selskapene staten eier. Oppgavene vil være varierte i skjæringspunktet mellom jus, forretningsvirksomhet og politikk og omfatter blant annet juridisk rådgivning knyttet til løpende oppfølging av statens eierskap, som lønns- og insentivordninger, eierstyring og selskapsledelse, generalforsamlingsforberedelser og løpende selskapsrettslige problemstillinger for øvrig. Også andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder må påregnes som annen støtte til oppfølgingen av selskapene staten eier, forberedelser av saker for politisk ledelse, utarbeidelse av fakta- og talepunkter og div. oversikter og statistikk, m.v.

Den vi ansetter må ha interesse og kompetanse innenfor selskapsrett, avtalerett og gjerne også eierstyring og selskapsledelse, børs- og verdipapirrett, offentlig rett, personvernlovgivning m.v, og må like å jobbe med tall og fortrinnsvis kunne benytte excel. Det kreves master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater. Den riktige kandidaten har høy integritet og er en engasjert, nysgjerrig og initiativrik lagspiller som trives både med å lede prosjekter og team, og delta på team. Evne til nøyaktighet, til å levere arbeid av høy kvalitet innenfor korte frister og til å kommunisere faglig komplekse budskap på en effektiv og forståelig måte, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk, er en forutsetning. 

Vi tilbyr:

  • Fast stilling som rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan stilling som seniorrådgiver vurderes.
  • Lønnsspenn 482 200 – 566 700 (ltr. 54-63)
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
  • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
  • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
  • Mulighet til trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning gjennom SPK
  • Kontorsted: Kongens gate 8.

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Karianne K. Wasenden på telefon 957 47 867.

 

Søknadsfrist: 20. januar 2021.

 

Søknad kan sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet, og vitnemål og attester må legges ved.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet. Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.

NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 340 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd