Rådgiver/seniorrådgiver - bærekraft og virksomhetsstyring

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
30. desember 2020
Søknadsfrist
20. januar 2021
Kontakt
Karianne K. Wasenden 95747867
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om avdelingen

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en bærekraftig og ansvarlig utvikling av selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 20 selskaper, inklusive børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget og deleide unoterte selskaper som Nammo og Eksportfinans. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer og avdelinger i NFD.

Vi i NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Om stillingen

Rådgiver/seniorrådgiver - bærekraft og virksomhetsstyring

Eierskapsavdelingen søker en dyktig og erfaren medarbeider som ønsker å bidra til bærekraftig og verdiskapende eieroppfølging, som særlig skal arbeide med videreutvikling og oppfølging av eiers forventninger til selskapenes virksomhetsstyring, bærekraft, ansvarlig virksomhet og rapportering.

Den vi ansetter vil arbeide med videreutvikling og oppfølging av eiers forventninger til selskapenes virksomhetsstyring, bærekraft, ansvarlig virksomhet og rapportering. Sentrale oppgaver vil være løpende vurderinger og analyser av selskapenes arbeid på disse områdene, videreutvikling av  analysemetoder i tråd med utviklingen på feltet, rådgivning til ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet og andre departementer som forvalter statens eierskap og rådgivning til næringsministeren. Arbeidet inkluderer kontakt med styret og ledelsen i selskapene, gjennomføring av ulike faglige arrangementer for ansatte og styrer i selskapene og for ansatte i departementene og andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder. 

Vi søker kandidater som har stor interesse for utvikling og utøvelse av et verdiskapende, ansvarlig og forutsigbart eierskap. Den riktige kandidaten har høy integritet og er en engasjert, nysgjerrig og initiativrik lagspiller. Evne til nøyaktighet, til å levere arbeid av høy kvalitet innenfor korte frister og til å kommunisere faglig komplekse budskap på en effektiv og forståelig måte, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk, er en forutsetning. 

Verdsatte kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • Utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Arbeidserfaring fra private eiermiljø, større konsern, investeringsvirksomhet og/eller relevante rådgivningsmiljøer eller organisasjoner
 • Ferdigheter innenfor utvikling av analysemetoder og gjennomføring av kvalitative og kvantitative analyser og eieroppfølging på områder som bærekraft og ansvarlig virksomhet,virksomhetsstyring for øvrig og rapportering
 • Erfaring med å arrangere seminarer og faglige nettverk/møteplasser
 • God kjennskap til Excel, Word og PowerPoint og ev. også andre typer verktøy som Power Bi, tableau, etc.
 • Interesse for eierrollen i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og forvaltning

Vi tilbyr:

 • Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • Lønnsspenn: 482 200 - 726 400 (ltr. 54-63/62-76)
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Kontorsted: Kongens gate 8.

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Karianne K. Wasenden på telefon 957 47 867.

 

Søknadsfrist: 20. januar 2021.

 

Søknad kan sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet, og vitnemål og attester må legges ved.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet. Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.

NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 340 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd