Seksjonsleder for Styring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
12. januar 2021
Søknadsfrist
25. januar 2021
Kontakt
Kjetil Moen tlf: 98212331
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi søker en seksjonsleder som kan god styring i store virksomheter. Du er opptatt av Skatteetatens samfunnsoppdrag og flink til å få med deg folk for å finne bedre løsninger.

Seksjon styring er sentral i etatens virksomhetsprosesser og jobber tett med etatens ledelse. Seksjonen har ansvar for å støtte skattedirektør i helhetlig og effektiv styring og samordning av alle enheter, med etablering og forvaltning av et samlet rammeverk for virksomhetsstyring i etaten.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • lede og videreutvikle Skatteetatens interne virksomhetsstyring, herunder planarbeid og resultatoppfølging
 • løpende følge opp etatens divisjoner og tilrettelegge for god og koordinert styring og samhandling i etaten
 • dialog med Finansdepartementet og følge opp departementets etatsstyring
 • lede etatens avvikshåndtering
 • ansvar for etatens kommunikasjon med Riksrevisjonen
 • delta aktivt i Virksomhetsstyringsavdelingens ledergruppe
 • bidra til et helhetlig plan-, strategi- og økonomiarbeid i etaten
 • personalansvar for 14 medarbeidere i seksjonen og en leder med en gruppe på 17 medarbeidere innen fagområdet kvalitet

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne innen økonomi, juss, administrasjon eller samfunnsfag. Særlig relevant erfaring kan
 • gi unntak for utdanningskravet.
 • dokumenterte resultater innen virksomhetsstyring eller etatsstyring fra en større virksomhet
 • kunnskap om kravene til styring i offentlig sektor og om balansen mellom politikk og forvaltning
 • erfaring med ledelse og endringsprosesser
 • fordel med god kjennskap til Skatteetatens operative virksomhet og strategiske mål
 • fordel med kjennskap til digitalisering og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og evne til å se sammenhenger mellom strategisk og operativt nivå
 • utviklingsorientert og ta ansvar utover eget ansvarsområde
 • gjennomføringsevne og interesse for å nå resultater for hele virksomheten
 • evne å skape resultater gjennom andre

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor i hovedsak intervjuer på video inntil videre.

Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 – kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner.

 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.