Direktør marked og kommunikasjon

Rekrutterer
Sted
Hønefoss
Publisert
26. januar 2021
Søknadsfrist
6. mars 2021
Kontakt
Johnny Welle, 95155243, Randi Flugstad, 90584138
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Av alle dataene som produseres i verden, er 80 % stedsrelaterte. Tilgang på en oppdatert, kvalitetssikret og lett tilgjengelig geografisk infrastruktur er avgjørende for at Norge skal nå sine bærekraftsmål og lykkes i den nye digitale økonomien. Som nasjonal geodatakoordinator er Kartverket en pådriver for at Norge blir ledende i verden i bruk av geografisk informasjon. Dette er et stort og viktig samfunnsoppdrag, og for å lykkes må Kartverket styrke samarbeidet med aktører i både privat og offentlig sektor som blant annet eiendomsmeglere, banker og alle landets kommuner.

●Strategisk kommunikasjon
● Markedsdialog
● Viktig samfunnsoppdrag    

For å lede og koordinere Kartverkets dialog med omgivelsene søker vi nå etter direktør for Marked og kommunikasjon. Den nyopprettede stillingen skal lede en ambisiøs satsing mot en omforent distribusjon og kommunikasjon av Kartverkets strategi og tjenester. Det skal bygges og videreutvikles et profesjonelt og handlekraftig fagmiljø og vi søker deg som vil bidra til kultur- og kompetansebygging knyttet til marked og kommunikasjon i hele organisasjonen. Du vil få et overordnet ansvar for å utvikle en helhetlig kommunikasjons- og markedsstrategi for Kartverket samt sikre implementering og samordning av innsatsen.  

Stillingen byr på stor markeds- og kommunikasjonsfaglig bredde med ansvar for bl.a. merkevarestrategi, markedsplaner, intern og ekstern kommunikasjon, presse og medieaktivitet og samfunnskontakt. Med på laget får du 14 dedikerte medarbeidere med kompetanse innenfor fagfeltene. Du vil samarbeide tett med kartverkssjefen og må etablere god dialog med alle resultatenheter i organisasjonen. 

Du må være en samlende leder med helhetsperspektiv og bred erfaring fra markeds- og kommunikasjonsarbeid og som kan vise til relevante resultater. Du bør mestre både strategiske og operative utfordringer og ha evne til å bygge relasjoner. Gode samarbeidsevner med alle nivåer i organisasjonen vektlegges. Det kreves høyere utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå, men minimum bachelorgrad og gjerne lederutdanning. 

Direktør Marked og kommunikasjon vil rapportere til kartverkssjefen og inngå i toppledergruppen. Arbeidssted vil være ved Kartverkets hovedkontor på Hønefoss, og det må påregnes noe reisevirksomhet til kunder og samarbeidspartnere samt Kartverkets egne kontorsteder. 

Vi kan tilby en unik mulighet for en fremtidsrettet stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som direktør, kode 1062, lønn etter avtale. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG. 

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.  

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med kartverksjef Johnny Welle, tlf. 951 55 243 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138.
 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.