Administrerende direktør

Sted
Kjeller
Publisert
5. februar 2021
Søknadsfrist
26. februar 2021
Kontakt
Jon Erling Tenvik, 97135750, Malin Stensønes, 95904553
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for å bidra til at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Instituttet har bred fagsammensetning og er ledende innen en rekke områder, med vekt på naturvitenskapelig og teknologisk forskning. Gjennom FFIs kunnskap skal instituttet bidra til å styrke Forsvarets operative evne, NATOs evne til kollektivt forsvar, samarbeidet med nære allierte, samt videreutvikle totalforsvarsevnen. 

FFI er organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet, med et eget styre. Instituttets forskning er i hovedsak oppdragsfinansiert, og forskningen foregår i tett dialog med oppdragsgiverne. FFI har ca. 740 ansatte og har hovedkontor på Kjeller utenfor Oslo. 
 

Forsvarets forskningsinstitutt søker ny administrerende direktør 

Norge står overfor krevende sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i årene som kommer, med nye sårbarheter og muligheter der teknologi spiller en avgjørende rolle. En viktig oppgave for administrerende direktør (AD) ved FFI er å forstå og analysere omgivelsesbildet, og posisjonere FFI slik at instituttets kunnskap og forskning er relevant og anvendbar. 

Administrerende direktør (AD) ved FFI må være en erfaren, synlig og inspirerende leder for 740 høykompetente medarbeidere i et av landets ledende forskningsmiljøer. Kontakt med myndigheter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt tilhører rollens kjerne. I tillegg er AD FFI Forsvarsministerens teknologiske rådgiver og utøver sitt virke i tett dialog med departement og forsvarssjef.  

AD rapporterer til FFIs styre og er en viktig rådgiver overfor Forsvarets politiske og militære ledelse. 

AD har tre hovedoppgaver:

 • Være daglig leder for FFI; lede og videreutvikle instituttet
 • Jobbe aktivt ut mot premissgivere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
 • Være teknologisk rådgiver for forsvarsministeren og jobbe i tett samarbeid med departement og forsvarssjef

Sentrale oppgaver i stillingen vil være:

 • Lede virksomheten administrativt, økonomisk og faglig
 • Fremme god internkultur, involvere og utvikle medarbeidere og tillitsvalgte gjennom gode prosesser
 • Lede og videreutvikle instituttet, samt organisere og prioritere oppgaver i takt med strategiske prioriteringer og utfordringer
 • Profilere virksomheten og bidra til å styrke samspillet mellom offentlige myndigheter, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
 • Aktivt jobbe med instituttets relasjoner mot samfunnet og ulike oppdragsgivere

Ny AD skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal tilstedeværelse og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Vi ser etter en erfaren og kompetent leder med god samfunns- og rolleforståelse, gjerne med erfaring fra ledelse i offentlig sektor. AD må ha styringskraft for å sikre god måloppnåelse og fortsatt strategisk utvikling av instituttet. 

Det er viktig at kandidaten har god teknologisk forståelse og akademisk tyngde. Hva angår fagkrets så favner FFI både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskningsfelt. Erfaring fra samarbeid i internasjonale forskningsfora er en fordel. Erfaring fra både faglig og administrativ ledelse, fortrinnsvis fra FoU-institusjoner, tillegges vekt. Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning på minimum masternivå. 

Sentrale kvalifikasjoner:

 • Betydelig og dokumentert erfaring fra ledelse av kompetanseorganisasjoner, omstilling samt ledelse av utviklings- og innovasjonsprosesser
 • Evne til strategisk tenkning, planlegging og prioritering
 • Evne til tydelig kommunikasjon både internt, overfor samarbeidspartnere og i det offentlige rom
 • Evne til å motivere, samle og utvikle medarbeidere med høy faglig kompetanse mot felles overordnet mål
 • Evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner internt og eksternt med relevante aktører innenfor forsvars- og forskningssektoren samt industri og næringsliv
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse for en ny seksårsperiode. Arbeidssted er Kjeller. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Strengt Hemmelig og NATO Cosmic Top Secret. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750 eller Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397, eller styrets leder Malin Stensønes, tlf. 959 04 553. Søknad med CV sendes via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 26. februar 2021. 

FFI er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.