Ekspedisjonssjef Bane- og planavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
9. februar 2021
Søknadsfrist
14. mars 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Villa Kulild 41650263
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveiferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken. Departementet har etatsstyringsansvar for åtte underliggende virksomheter. Samferdselsdepartementet har omkring 165 ansatte fordelt på fem avdelinger og en kommunikasjonsenhet. For mer informasjon, se www.regjeringen.no

Bane- og planavdelingen har ansvar for politikkutvikling, strategisk planlegging, utredning og analyse på tvers av transportsektorene, og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Avdelingen arbeider videre med et bredt spekter av tematikk knyttet til jernbaneområdet, deriblant rammevilkår for jernbanesektoren, budsjettrammer, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet. Avdelingen har ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy for hele transportsektoren, for å lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, samt for samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. 

Avdelingen har omkring 21 ansatte fordelt på to seksjoner: Planseksjonen og Baneseksjonen. Avdelingen har ansvar for styring av to underliggende virksomheter; Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Arbeidet med NTP er nå organisert som et eget prosjekt i Bane- og planavdelingen.

I tiden fremover vil blant annet arbeidet med å ferdigstille og implementere ny NTP, oppstart av arbeidet med neste NTP, ny teknologi samt forskning og innovasjon, være prioriterte områder. Videre vil arbeidet med å legge til rette for at jernbanereformen fungerer etter intensjonene, oppfølging av toganskaffelser og kjøp av persontransport med tog samt å fullføre gjennomføringen av Jernbanepakke 4, være viktige fokusområder.

Ny ekspedisjonssjef vil ha ansvar for å lede og utvikle avdelingens arbeid, og å bidra til at sentrale strategiske mål for avdelingen og departementet nås. Ekspedisjonssjefen vil være en nær rådgiver for politisk ledelse, og må ha et engasjement for videreutvikling av politikkområdene. Ekspedisjonssjefen skal lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse, og bidra til god samhandling og samarbeid på tvers i departementet som del av toppledergruppen. Avdelingens ansvarsområder spenner over ulike fagfelt. En viktig utfordring blir å videreutvikle samarbeidsflater som styrker det faglige arbeidet, og å skape identitet og tilhørighet blant medarbeidere fra ulike fagområder.

Aktuelle kandidater har relevant erfaring og god innsikt i statlig forvaltning og styring. Stillingen krever god rolleforståelse og interesse for samferdselspolitikken og rammebetingelser som vil styre utviklingen i sektor framover. Ny ekspedisjonssjef må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til helhetlig og analytisk tenkning er viktig. Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gjennomføringsevne og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi vil legge vekt på evne til strategisk tenkning og godt helhetsblikk. 

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 eller Samferdselsdepartementet v/departementsråd Villa Kulild, tlf. 416 50 263/ekspedisjonssjef Tove Flølo, tlf. 995 79 150. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 14. mars 2021. 

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.