Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
12. februar 2021
Søknadsfrist
25. februar 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning, 92085397, Knut Ole Tande, 91656104
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

NORCE er et nasjonalt fremtidsrettet forskningsinstitutt, som har fusjonert syv selskaper med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer bred og tverrfaglig forskning, innovasjon og kommersialisering innen områder som energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning og innovasjon svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE sin regionale tilstedeværelse representerer en unik kvalitet gjennom bred kjennskap til ulike samfunnsforhold og et diversifisert næringsliv langs kysten, og legger grunnlaget for et bredt anlagt samarbeid med både næringsliv, offentlig sektor, kompetansemiljøer og klynger. Dette gjør oss i stand til å være en pådriver for omstilling, innovasjon og nyskaping. Vi skal bidra til å utvikle nye virksomheter, til innovative løsninger både i offentlig sektor og i næringslivet, og til å kommersialisere forskningsbaserte løsninger.

NORCE er i omorganiseringsprosess, og skal gå fra seks til tre fagavdelinger. Formålet er å tilrettelegge for optimal realisering av strategiske mål og forretningsplaner, tettere samordning og økonomisk bærekraft. De tre avdelingene er avdeling for Energi og Teknologi, Avdeling for Helse og Samfunn og Avdeling for Klima og Miljø. På tvers av avdelingene har vi fire strategiske satsninger: Trygge samfunn, bærekraftig energiproduksjon, klimautfordringer og bærekraftig hav og kyst. 

 

Sentrale ansvarsområder:

 • lede og videreutvikle instituttet i tråd med styrets forventninger og ambisjoner
 • realisere og videreutvikle strategiske ambisjoner for instituttet
 • være en pådriver for å styrke NORCE sin posisjon som en markant forsknings- og innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • kommersielt ansvar og fokus på utviklingen av salgs- og markedsarbeidet i hele konsernet
 • sikre en vellykket implementering av ny avdelingsstruktur og videreutvikle gode felles rutiner og arbeidsprosesser
 • bygge et sterkt lederteam med felles forståelse for strategi, økonomi og utvikling
 • styrke den interne samarbeidskulturen og fokusere på økt tillit på tvers av regioner, avdelinger og lokasjoner
 • styrke lederrollen på alle nivå, med særlig vekt på egen rolleforståelse, resultat, medvirkning og samspill
 • sikre tverrgående forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • bidra aktivt i utviklingen og inngåelsen av partnerskap for å bygge en internasjonal prosjektportefølje, især posisjonering mot EU og Horisont Europa
 • profilere NORCE og styrke samspillet med kunder og oppdragsgivere i både offentlig forvaltning, næringslivet og forsknings- og utdanningssektor for øvrig
 • legge til rette for en planmessig styrking av selskapets rolle som positiv regional medspiller og utviklingsaktør
 • ha kjennskap til finansieringsmodeller som grunnfinansiering, bidragsforskning og oppdragsforskning
 • kvalitetssikre større investerings- og forretningsutviklingsbeslutninger knyttet til forskningsinfrastruktur, selskaper, sentre og spin-offs

 

Kvalifikasjoner & personlige egenskaper:

Vi søker en strategisk, samlende og utviklingsorientert administrerende direktør med et høyt ambisjonsnivå, og evne til å bygge tillit både i egen organisasjon og eksternt. Ny direktør er en trygg og tydelig leder som kommuniserer godt med fagmiljøene, og som kan samle konsernet rundt langsiktige utviklingsmål, sette retning for omstillingsarbeidet, og som har stor gjennomføringsevne. Samtidig må den nye direktøren kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, og ha god oversikt over forskningsfelt og innovasjon med stor bredde. Det legges vekt på strategisk perspektiv, kommersiell innstilling, og evne til å balansere krav til inntjening med høy faglig standard. Ny leder må evne å utvikle selskapet til å nå både ambisiøse faglige mål og bygge en god økonomisk plattform.

Aktuelle kandidater har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. Solid samfunns- og rolleforståelse, og et relevant nettverk innen akademia, instituttsektoren, offentlig sektor og relevant industri/næringsliv, er sentralt for å lykkes. Det er en fordel med internasjonalt nettverk.

Aktuelle kandidater har bred ledererfaring fra kunnskaps- og/eller forskningsorganisasjoner i offentlig og/eller privat sektor, og har god forståelse for finansieringssystemet i forskningssektoren og oppdragsmarkedene i Norge og Europa. Erfaring fra instituttsektor er en fordel, men annen relevant erfaring fra forsknings- og innovasjonsdrevet næringsliv, offentlig sektor, universitets- og høyskolesektor vurderes som relevant. Erfaring med forretningsutvikling og kommersialisering av forskning og innovasjon er relevant.

Relevant høyere utdanning på minimum masternivå er et krav. Det er en fordel med Phd.
Hovedarbeidssted vil være ved NORCE sitt hovedkontor i Bergen. I tillegg forventes regelmessig synlighet ved alle NORCE sine ulike kontorlokasjoner. En del reiseaktivitet må regnes med.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, partner Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 eller partner Knut Ole Tande, tel. 916 56 104. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 25. februar 2021. Vi behandler søknader fortløpende.
 

NORCE Norwegian Research Centre AS er et av Norges største forskningsinstitutter. Målet er å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forskning, formidling, innovasjon og kommersialisering, bidrar NORCE til omstilling, nyskaping og kunnskap for å løse både nære og globale utfordringer.

NORCE har siden starten av 2018 fusjonert forskningsinstituttene Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Uni Research AS, Teknova AS inn i NORCE, og disse er blitt en integrert del av selskapet. Norut Northern Research Institute AS og Uni Research Polytec AS ble fusjonert inn i 2019. NORCE har hovedkontor i Bergen og virksomhet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Oslo, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. Konsernet har over 800 ansatte og en omsetning på ca. 1 mrd. kr. Visjonen «lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft» viser samfunnsansvaret, som er en av hjørnesteinene i vårt arbeid. For mer informasjon, se www.norceresearch.no. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.