Jernbanedirektør

Sted
Oslo
Publisert
16. februar 2021
Søknadsfrist
24. mars 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning, 92085397, Knut Ole Tande, 91656104
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Jernbanedirektoratet har et helhetlig ansvar for samordning, avtalestyring og koordinering av jernbanesektoren. Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Direktoratet er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål og er bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk. Jernbanedirektoratet ble opprettet i 2016 som en del av Jernbanereformen. Direktoratet har omkring 170 ansatte, og forvalter i 2021 en bevilgning på om lag 32 mrd. kr. For mer informasjon, se www.jernbanedirektoratet.no.

Samferdselsdepartementet skal tilsette ny direktør til Jernbanedirektoratet.

Det overordnede målet for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i framtiden. Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig, til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Direktoratet bidrar til at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes slik at transporttilbudet blir så godt som mulig. 

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige løsninger for transport av passasjerer og gods. Rask utvikling av ny teknologi, nye forretningsmodeller og ikke minst miljø- og klimaperspektivet, vil påvirke utviklingen av jernbanesektoren. Samfunnet og kundenes behov for mobilitet, et attraktivt transportsystem og effektiv næringstransport er viktige drivere for utviklingen av jernbanen, og utgangspunktet for planlegging av tilbudsutviklingen med tilhørende behov for infrastruktur. 

Vi søker en strategisk, tydelig og samlende direktør med relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner. En sentral lederoppgave er å ivareta direktoratets ansvar for overordnet planlegging, budsjett og avtalestyring med sentrale aktører i jernbanen. Det satses stort på jernbanen i Norge, og direktoratet skal bidra til gode løsninger for publikum og samarbeidspartnere. Ikke minst skal ny direktør sikre helhetlig styring, god kostnadskontroll og effektiv ressursutnyttelse. Jernbanedirektoratet har en viktig rolle for å sikre mer jernbane for pengene ved at kostnader reduseres og nytten økes. 

Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Stillingen krever god rolleforståelse og bred kunnskap om offentlig forvaltning og styring, gjerne fra statlig sektor. Erfaring fra og/eller innsikt i transportsektoren er en fordel. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlenging i en ny seksårsperiode. Lønn etter avtale. Direktøren må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Samferdselsdepartementet ved ekspedisjonssjef Tore Raasok, tlf. 906 98 331. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 24. mars 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.