Forhandlingssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
17. februar 2021
Søknadsfrist
04. mars 2021
Kontakt
Berit Nygaard, 90050849, Jan Egil Myhre, 90892522
Posisjon
Leder
Bransjer
Luftfart
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Avinor søker ny forhandlingssjef som skal legge til rette for konsernets konkurranseevne gjennom god balanse mellom lønns- og arbeidsvilkår og ressursutnyttelse/produktivitet. Stillingen er sentral i samarbeidet og relasjonen mellom de ansattes organisasjoner og konsernledelsen for å sikre gode arbeidsforhold, stabil drift og kostnadseffektivitet. 

Arbeidsoppgaver

Du vil blant annet få ansvar for å lede forhandlinger på vegne av konsernet innenfor vedtatte rammer, sørge for at reglene om informasjon og drøfting med tillitsmannsapparatet overholdes til enhver tid, samt sikre at arbeidsgiverrollen utøves iht. vedtatte rammer. Stillingen rapporterer til konserndirektør organisasjon og konsernstøtte, og har budsjett og personalansvar.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede lønnsforhandlinger innenfor vedtatte økonomiske rammer og gjeldende lov- og avtaleverk
 • Sikre at forhandlingsstrategien hensyntar konsernets ulike driftskonsepter
 • Rådgivning og støtte til linjeledelse og støttefunksjoner ift. lov- og avtaleverk innenfor lønns- og arbeidsvilkår, herunder håndtering av tvister
 • Sørge for gode analyser og beslutningsgrunnlag for konsernets lønnsutvikling
 • Sikre gode relasjoner og samhandling med ledere, HR-sjefer og tillitsvalgte/verneombud, både i formelle og uformelle fora
 • Sørge for at samarbeidet med ansattes representanter sikrer gode arbeidsforhold, samt stabil og kostnadseffektiv drift
 • Veilede ledere og tillitsvalgte mht. utøvelse av medbestemmelse og samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne master i rettsvitenskap. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lang relevant erfaring.
 • Bred erfaring fra ledelse av forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i komplekse organisasjoner
 • Relevant erfaring fra krevende endrings- og omstillingsprosesser
 • God forretningsforståelse og økonomisk innsikt
 • God innsikt i og erfaring med kollektiv arbeidsrett, samt erfaring med individuell arbeidsrett
 • Kunne vise til erfaring med konfliktløsning og evnen til å sette seg inn aktuelt avtaleverk
 • Kunne vise til relevant nettverk i aktuelle bransjer og/eller miljøer

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet vektlegges tungt i vurderingen av kandidater. Vi ser etter deg som er sterk på å bygge tillit og gode relasjoner gjennom dialog, både i formelle og uformelle settinger, og som evner å tenke strategisk, analytisk og helhetlig. Du er mål- og resultatorientert, med en trygg, omgjengelig og strukturert væremåte. Evnen til å balansere tydelighet og robusthet med jovialitet og varme blir viktig for å lykkes i stillingen. Utholdenhet og gjennomføringsevne, sammen med gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, blir vektlagt. 

Vi tilbyr

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte en av rådgiverne i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Berit Nygaard, tlf. 900 50 849. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. 
 

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.