Assisterende sjef Økokrim

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
19. februar 2021
Søknadsfrist
7. mars 2021
Kontakt
Pål K. Lønseth tlf: 23291000
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.  Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Økokrims ledelse består av sjef Økokrim og assisterende sjef Økokrim.

Embetet som assisterende sjef Økokrim (førstestatsadvokat) er nå ledig.

Assisterende sjef Økokrim er stedfortreder for sjef Økokrim og skal sammen med ham sørge for at de samlede tilgjengelige ressursene blir utnyttet best mulig i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Være stedfortreder for sjef Økokrim
 • Bidra til at Økokrim videreutvikles gjennom strategisk planlegging, systematisk forbedringsarbeid, organisasjonsutvikling og tilrettelegging for effektiv drift
 • Ha et helhetlig blikk på politi- og lensmannsetaten for å kunne bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i politidistriktene og ved de regionale statsadvokatembetene
 • Etter delegasjon fra sjef Økokrim ha faglig ansvar og personalansvar for medarbeidere i stabsfunksjon
 • Sikre helhetlig læring og utvikling internt og eksternt
 • Samarbeide med offentlige og private samarbeidspartnere i inn- og utland
 • Representere Økokrim offentlig og uttale seg til mediene
 • Utføre andre arbeidsoppgaver som naturlig følger av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Erfaring fra politi og påtalemyndighet og/eller arbeid med økonomiske straffesaker er en fordel
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Ledererfaring
 • God samfunnsforståelse og bred kunnskap om næringsliv og arbeidsliv
 • Må kunne kommunisere tydelig og tillitsvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG 

Personlige egenskaper

 • Ha evne og vilje til å være en god leder med høy integritet
 • Ha svært god arbeidskapasitet og skape resultater i samhandling med andre
 • Ha evne til strategisk og langsiktig blikk på utviklingstrekk og virksomheten
 • Være analytisk og ha evne til å gå inn i komplekse saksforhold
 • Være samfunnsengasjert og endrings- og resultatorientert

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi og påtalemyndighet
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og inspirerende medarbeidere
 • Sterke fagmiljøer
 • God mulighet til faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som førstestatsadvokat (stillingskode 0254), lønnsintervall B på lederlønnssystemet, fra kr 1 100 000–1 400 000 brutto per år


Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å beskytte velferdssamfunnet og det økonomiske systemet. Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.
ØKOKRIM holder til sentralt i Oslo.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknad registreres i WebCruiter og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.