Direktør for Havforskningsinstituttet

Sted
Bergen
Publisert
24. mars 2021
Søknadsfrist
9. mai 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning, 92085397, Cathrine Meland, 48100768
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er forskning, rådgivning og overvåkning. HI er et nasjonalt rådgivende forskningsinstitutt organisert som forvaltningsorgan direkte under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). HI har ansvar for drift av syv forskningsfartøy. Hovedkontoret ligger i Bergen. HI har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. For mer informasjon, se www.hi.no

Direktør for Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en ledende kunnskapsleverandør for bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat. Instituttet samler, forvalter og tilgjengeliggjør data om hav og kystområder, driver internasjonalt ledende forskning og leverer forskningsbaserte råd og tjenester som grunnlag for god forvaltning og til anvendelse i nasjonal overvåking og beredskap, næringsliv og samfunnet for øvrig. Instituttet har en uavhengig rolle i faglige spørsmål. 

Direktøren skal lede en kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal agenda og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Stillingen er utfordrende og kompleks, og innebærer en unik mulighet til å sette retning for Havforskningsinstituttets rolle i arbeidet med å sikre grunnleggende kunnskapsoppbygging på områder av betydning for framtidig havforvaltning.

Sentrale oppgaver omfatter: 

 • lede og videreutvikle instituttet i tråd med departementets forventninger og ambisjoner
 • ha det strategiske ansvaret for at Havforskningsinstituttet leverer i henhold til sentrale mål og ambisjoner 
 • sikre grunnleggende kunnskapsoppbygging på områder av betydning for framtidig forvaltning
 • profilere Havforskningsinstituttet og styrke samspillet med samarbeidspartnere og oppdragsgivere i både offentlig forvaltning, næringslivet og forsknings- og utdanningssektoren
 • bidra til å utnytte den samlede kompetansen innen marin forskning og infrastruktur, både nasjonalt og internasjonalt i sin forvaltningsrådgivning
 • videreutvikle den interne samarbeidskulturen og fokusere på samarbeid på tvers av avdelinger og lokasjoner
 • sikre tverrgående forsknings- og rådgivningsprosjekter
 • bidra aktivt i videreutviklingen av en internasjonal prosjektportefølje
 • sikre målrettet kompetanseforvaltning og bidra til rekruttering og utdanning av forskere og studenter innen høyere utdanning innenfor sine fagområder
   

Vi søker en strategisk orientert, samlende og synlig direktør med bred ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskaps- og/eller forskningsvirksomhet, og gjerne fra offentlig sektor og på internasjonalt nivå. Direktøren skal bidra til å styrke og profilere instituttets posisjon som en toneangivende aktør og samarbeidspartner i havforskningen nasjonalt og internasjonalt, sikre at virksomheten opprettholder høy faglig kvalitet, og bidra til stabil finansiering og gode rammevilkår.

Direktøren må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, og kunne holde oversikt over forskningsfelt med betydelig kompleksitet. Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Vi ser etter kandidater som er trygge i lederrollen og har evne til å engasjere, motivere og kommunisere godt med medarbeidere med høy faglig kompetanse. Evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner med relevante aktører innenfor instituttets sektoransvar er viktig. Gjennomføringsevne og styringskraft gjennom tydelig og tillitsvekkende ledelse vil bli vektlagt. 

Solid samfunns- og rolleforståelse er avgjørende. Erfaring fra instituttsektoren er en fordel, men annen relevant erfaring fra forsknings- og innovasjonsdrevet næringsliv, offentlig sektor og/eller universitets- og høyskolesektor er også aktuelt. Det er nødvendig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning, styring og beslutningsprosesser. Relevant høyere utdanning på minimum masternivå er et krav. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Stillingen krever sikkerhetsklarering.
 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Ingunn Lian, tlf. 992 52 475 eller Nærings- og fiskeridepartementet ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland, tlf. 481 00 768. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 9. mai 2021. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er forlenget.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.