Visesentralbanksjef

Sted
Oslo
Publisert
13. april 2021
Søknadsfrist
09. mai 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning, 92085397, Are Skeie, 95066183
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Visesentralbanksjef - Norges Bank - fornyet kunngjøring

Om stillingen

Visesentralbanksjefen er medlem av Norges Banks hovedstyre og av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Den som ansettes i stillingen vil ha et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU). 

Personen som ansettes må ha:

  • relevant kompetanse innen kapitalforvaltning og finansmarkeder samt innsikt i makroøkonomi og pengepolitikk
  • relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet
  • bred samfunnsinnsikt og god forståelse for Norges Banks rolle, inkludert forvaltningen av SPU
  • integritet, gode samarbeids- og lederegenskaper og stor arbeidskapasitet
  • sterke analytiske og strategiske ferdigheter
  • god innsikt i administrative og politiske beslutningsprosesser
  • gode kommunikasjonsevner og engelskkunnskaper 

Hovedstyret har opprettet flere saksforberedende og rådgivende underutvalg som skal styrke og effektivisere styrets arbeid, herunder for oppgavene med å gi råd til Finansdepartementet om investeringsstrategien for SPU og treffe beslutninger iht. retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Visesentralbanksjefen må påregne å lede slike underutvalg. Den som ansettes i stillingen vil videre være et bindeledd mellom lederen av hovedstyret og ledelsen i kapitalforvaltningsenheten NBIM (Norges Bank Investment Management).

En viktig del av arbeidet som visesentralbanksjef vil være å formidle kunnskap om Norges Banks virksomhet, herunder forvaltningen av SPU, internt tilrettelagt for behandlingen i bankens organer og eksternt blant annet gjennom foredrag og presentasjoner. Visesentralbanksjefen vil i enkelte sammenhenger være stedfortreder for sentralbanksjefen.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Annen informasjon

Stillingen er en åremålsstilling med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Lønn etter avtale.
For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 / Are Skeie, tlf. 950 66 183, eller Finansdepartementet ved finansråd Hans Henrik Scheel, tlf. 22 24 41 08 / ekspedisjonssjef Espen Erlandsen, tlf. 22 24 41 85. Søknad med CV sendes via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 9. mai 2021.

Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Norges Bank er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet å sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Om Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken, og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland, etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.