Kommunalsjef Arealplan, klima og miljø

Rekrutterer
Sted
Drammen
Publisert
4. mai 2021
Søknadsfrist
20. mai 2021
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Einar Jørstad 99316992
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og –utvikling. Det er svært høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdsel og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Det skal satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer.

●  Unik mulighet   ●  Areal- og byutvikling  

Drammen kommune er Norges sjuende største og er et resultat av tre sammenslåtte kommuner. Vi søker nå en kommunalsjef som skal lede arbeidet med by- og arealplanlegging, klima og miljø. Den nye kommunalsjefen skal ha ansvar for arealplanfaglig myndighetsutøvelse i utviklingen av kommunens to byer, tettsteder og øvrige arealer. Vi ønsker oss en kommunalsjef som brenner for by- og stedsutvikling, som med godt strategisk blikk kan være en tydelig stemme i dialog med politisk nivå og utbyggingsinteressene. 

Kommunalsjefen skal være pådriver for kommunens arbeid med å nå fastsatte klimamål, og ha ansvaret for kommunens klimavirksomhet. Kommunalsjefen har også ansvar for miljø og landbruk, samt tilsyns- og myndighetsoppgaver knyttet til grunn, luft og vannmiljø. 

Tjenesteområdet omfatter de fem virksomhetene arealplan, byggesak, geodata, miljø og landbruk og klima med totalt ca. 80 medarbeidere. Tjenesteområdet har ansvar for kommunens arealplanlegging fra kommuneplanens arealdel til behandling av regulerings- og byggesaker fra utbyggere og tiltakshavere.

Som kommunalsjef vil du jobbe tett med rådmannens lederteam og inngå i utvidet ledergruppe. Kommunalsjefen skal samhandle særlig med kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel, samt næringsjef, i arbeidet med å nå kommunens mål. 

Sentrale ansvarsområder

  • Lede kommunens arbeid med by- og arealplanlegging for å realisere strategiske mål for by- og stedsutvikling, befolknings- og næringsvekst. 
  • Lede og utvikle tjenesteområdet og sørge for bærekraftig utvikling i tråd med blant annet klima og miljømål.
  • Være i løpende og god dialog med utbyggere og andre eksterne aktører, herunder legge til rette for innbygger- og brukermedvirkning på området.
  • Søke nye løsninger og videreutvikle kompetanse og kapasitet i tjenestene i tråd med utviklingen i samfunnet.
  • Sørge for gode og kostnadseffektive tjenester innenfor tildelte økonomiske rammer.

Vi søker en kommunalsjef med god rolleforståelse, og som trives i skjæringspunktet mellom administrasjon, politikk og i dialog med utbyggere og tiltakshavere. Gode  kommunikasjonsevner vil være en styrke både internt og eksternt. Du har forståelse for politiske prosesser, erfaring fra arbeid med samfunns- og byutvikling samt god oversikt over rammebetingelser og regelverk. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet for stillingen. 

Høyere utdanning på masternivå og relevant ledererfaring fra større virksomhet innenfor eller utenfor offentlig sektor er en forutsetning. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. 

Kontorsted vil være på rådhuset i Drammen. Lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør samfunn Einar Jørstad i Drammen kommune tlf.  993 16 992 eller partner Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

 

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6500 ansatte.

Se også www.drammen.kommune.no

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.