Direktør Forsvarsmateriell

Sted
Oslo
Publisert
9. juni 2021
Søknadsfrist
31. august 2021
Kontakt
Arne Gunnar Dokken 90046689 Arne Røksund 23096031, Kristin Høy Lian 48231646, Anders Melheim 91127204
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

FMA FMA har en viktig rolle i moderniseringen og videreutviklingen av forsvarssektoren og er en sentral premissleverandør for at sektoren skal nå de målene for struktur og aktivitet som er fastsatt. FMA driver utstrakt internasjonalt samarbeid og har en bred kontaktflate med norsk og internasjonal industri.

FMAs hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas. FMA skal forvalte materiellet effektivt gjennom hele dets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren. Det vil være kontinuerlig fokus på utvikling, modernisering og effektivisering samtidig som prioriterte satsningsområder som god IKT-infrastruktur og tempo i digitalisering, objektsikring og informasjonssikkerhet ivaretas.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, relevant toppledererfaring samt erfaring fra investerings- og anskaffelsesvirksomhet og solid kompetanse fra internasjonalt samarbeid.  Den som tilsettes må ha interesse for samfunnsoppdraget og forståelse for statlig etatsstyring og omstillingsprosesser. 

Stillingen krever god rolleforståelse, kjennskap til strategisk omstillings- og utviklingsarbeid og erfaring med å lede og utfordre virksomheter med sterke fagmiljøer. Forståelse for Forsvarets organisasjon og særegenhet er en styrke. Rett kandidat er en samlende, engasjerende og tydelig leder som legger vekt på en involverende, ansvarliggjørende og endringsorientert lederkultur.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Amrop Delphi, Arne Gunnar Dokken, tlf. 900 46 689 eller Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646, eller departementsråd i Forsvarsdepartementet Arne Røksund, tlf. 23 09 60 31 eller ekspedisjonssjef Anders Melheim, tlf. 911 27 204.

Direktør ansettes på åremål for en periode på seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Åremålskontrakten til nåværende direktør utløper 31.desember 2021. Den som ansettes må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

Lønn etter avtale iht. statens lederlønnssystem.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

 

Forsvarsmateriell (FMA) skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret på en ressurseffektiv måte. FMA er en av Norges største investeringsaktører og totalleverandør av materiellinvesterings- og forvaltningstjenester til Forsvaret. Forsvarsmateriell er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten omsetter for om lag 20 milliarder kroner i året og har ca. 1300 ansatte fordelt over store deler av landet.

Se også www.fma.no