Sjøfartsdirektør

Sted
Haugesund
Publisert
30. august 2021
Søknadsfrist
26. september 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Ingunn Lian 99252475, Birgit Løyland 92455002
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Nærings- og fiskeridepartementet skal tilsette direktør for Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratets samfunnsoppdrag er å være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med høye krav til sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Direktoratet har som overordnet mål å være den foretrukne maritime administrasjonen, og å tilby konkurransedyktige tjenester slik at næringen velger norsk flagg.

Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon, og være en naturlig samarbeidspartner for den maritime næringen. Direktoratet skal forvalte og videreutvikle regelverket på sjøsikkerhets- og miljøområdet, og arbeide for ytterligere effektivisering av sine tjenester. Arbeidet med forenkling for næringslivet og utvikling av elektroniske tjenester stiller store krav til kompetanse i etaten. Betydelig teknologisk utvikling, samarbeid med andre etater og kommunikasjon med brukerne er sentralt i dette arbeidet. 

Fremtidens skipsfart vil bli betydelig påvirket av strengere miljøkrav og de store endringene som skjer innenfor digitalisering og automatisering. Direktoratet skal støtte opp under regjeringens satsing på grønn skipsfart nasjonalt og internasjonalt. Direktoratet skal i dette arbeidet legge vekt på å møte næringens behov som følge av den grønne omstillingen i den maritime næringen, og videreutvikle den tekniske, maritime og juridiske kunnskapen knyttet til klima- og miljøvennlige løsninger. 

Ny sjøfartsdirektør skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal og regional tilstedeværelse og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Vi søker en strategisk, tydelig og samlende direktør med relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Sjøfartsdirektøren må ha erfaring, evne og motivasjon til å lede en etat av stor samfunnsmessig betydning i lys av det grønne skiftet, endrede rammebetingelser og forventninger fra den maritime næringen. 

Direktøren må kunne vise til resultater fra både omstillingsarbeid og drift, og fremstå som en synlig og samlende leder med evne til å inspirere og motivere kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi søker en offensiv og utviklingsorientert direktør med god innsikt i samspillet mellom myndigheter, næringsliv og teknologi, og som er opptatt av hvordan Sjøfartsdirektoratet kan utvikles på en effektiv og relevant måte for samfunnet. Direktøren forventes å ha god forståelse for politiske prosesser og ansvarsfordelingen mellom etat og departement. Erfaring fra og/eller innsikt i maritim sektor er en fordel. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Lønn etter avtale. Direktøren må kunne sikkerhetsklareres.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Ingunn Lian, tlf. 992 52 475 eller Nærings- og fiskeridepartementet ved ekspedisjonssjef Birgit Løyland, tlf. 924 55 002. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 26. september 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Direktoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse, og forvalter tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Sjøfartsdirektoratet er organisert med et hovedkontor i Haugesund, avdeling Skipsregistrene i Bergen, og 7 regioner med 16 tilsynskontorer. Direktoratet har omkring 360 ansatte. For mer informasjon, se www.sdir.no.