Seksjonsleder for Styresett og åpenhet

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. august 2021
Søknadsfrist
19. september 2021
Kontakt
Per Fredrik Ilsaas Pharo 93046184, Anne Lene Saksum Haagestad 90111285
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, bygger nye partnerskap og setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad Bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. 

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.september 2021. Norads strategi for 2020 – 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.

Den nye avdelingen Partnerskap og omfordeling består av fem seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 1) Utrydde fattigdom, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur, 10) Mindre ulikhet, 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, og 17) Samarbeid for å nå målene.

Seksjon for styresett og åpenhet jobber med økonomisk styresett, omfordeling og ulikhet. Dette innebærer fagansvar for temaer som skatt, ulovlig kapitalflukt, anti-korrupsjon og offentlig finansforvaltning. Seksjonen vil også ha forvaltningsansvar for kunnskapsprogrammene Skatt for utvikling og Statistikk- og registersamarbeidet, i tillegg til anti-korrupsjon og godt styresett. På alle disse fagfeltene vil tett samarbeid med relevante interne og eksterne partnere være viktig.
 
Seksjonsleder skal lede og inspirere sine medarbeidere i en variert arbeidshverdag, der det er store krav til faglig kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Du ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder blant annet gjennom digitalisering og effektive arbeidsprosesser. Stillingen innebærer utfordrende ledelsesoppgaver, både strategisk og operativt.
 
Vil du være med å jobbe mot dette viktige oppdraget og bli en del av avdelingens lederteam?

Vi søker nå etter en seksjonsleder som vil være med å bidra til avdelingens samfunnsoppdrag.

Seksjonsleder vil rapportere til direktør for avdeling Partnerskap og omfordeling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede enhetens strategiske og faglige arbeid, herunder planlegge, koordinere og prioritere oppgaver og prosesser
 • Faglig ansvar for økonomisk styresett, herunder offentlig finansforvaltning, skatt, ulovlig kapitalflukt og anti-korrupsjon og bidra til at disse hensyn også ivaretas effektivt på de tematiske og geografiske satsingsområdene i norsk bistand
 • Sikre kvalitet i enhetens forvaltning av samarbeidsavtaler med multilaterale partnere, sivilsamfunnsorganisasjoner og privat sektor, samt med offentlige institusjoner i Norge og i våre samarbeidsland
 • Kontaktpunkt i Norad for organisasjonene under enhetens ansvarsområde, både internt og eksternt
 • Ha en operativ rolle i oppfølging av medarbeiderne og deres arbeid og være en god rollemodell i tråd med Norads personalpolitikk og gjeldende lov- og regelverk
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå – fag som styresett, politisk økonomi og/eller statsfinansiell styring i fagkretsen vil bli tillagt vekt. Relevant ledererfaring med dokumentert gode resultater, kombinert med minimum utdanning på bachelornivå kan også vurderes
 • Ledererfaring med dokumenterbare, gode resultater
 • Erfaring med ett eller flere av seksjonens ansvarsområder
 • Innsikt i og interesse for utviklingsfaglige spørsmål, herunder økonomisk styresett og finansiering for utvikling
 • Erfaring med å etablere gode samarbeidsrelasjoner og til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Internasjonal erfaring er positivt
 • Erfaring fra strategisk arbeid og utvikling av fagområder
 • Bakgrunn fra privat eller offentlig sektor er like relevant, men forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning, herunder også tilskuddsforvaltning, vil bli vektlagt
 • Du er samfunnsengasjement og har interesse for bistandspolitiske problemstillinger

Personlige egenskaper

 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner samt til å representere Norad på en god måte i ulike fora
 • Du er endringsorientert og evner å inspirere kolleger og samarbeidspartnere til å engasjere seg i, skape partnerskap for og implementere innovative løsninger for bedre bistand
 • Du har gode leder- og samarbeidsevner og evner å balansere godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling
 • Du er en motivator for dine medarbeidere og bidrar til deres faglige og personlige utvikling
 • Du har høy grad av gjennomføringsevne og er en pådriver for å skape gode resultater og gode prosesser
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med bred kontaktflate både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • En utviklingsorientert og fremoverlent virksomhet
 • Et sentralt arbeidsfelt innen et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt kollegialt miljø med andre ledere i Norad som både vil utfordre, støtte og utvikle deg
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo, med meget gode treningsmuligheter og subsidiert kantine av høy kvalitet

Stillingen lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 75–86 (kr 715 900–977 600). Fastsettingen av lønnsnivå skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer 

 

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.