Direktør statsgjeld

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
7. september 2021
Søknadsfrist
29. september 2021
Kontakt
Mads Wildhagen 48086927, Olav Andreas Bø 22316743
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker direktør til enheten for statsgjeld i avdelingen Markeder og IKT.

Du får en sentral rolle i arbeidet med å utvikle forvaltningen av Norges statsgjeld. Enheten har ansvaret for å forvalte statsgjelden på om lag 500 milliarder kroner etter et mandat gitt av Finansdepartementet. Vi utformer strategien for statsgjeldspolitikken og gjennomfører opplåningen innenfor rammer fastsatt av departementet. Enheten har 6 årsverk.

Enhetsdirektøren har en selvstendig stilling og myndighet til å ta beslutninger om forvaltningen av statsgjelden innenfor vedtatte planer. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med offentlige myndigheter, markedsaktører og investorer i Norge og utlandet. Du vil representere Norge i internasjonale fora på feltet statsgjeld.

De øvrige enhetene i Markeder er Internasjonale markeder, Norske markeder og Operations. Disse enhetene overvåker, analyserer og formidler utviklingen i de norske og internasjonale penge-, valuta- og kapitalmarkedene. Internasjonale markeder forvalter den delen av landets valutareserver som er investert i renteinstrumenter. Norske markeder har ansvar for å gjennomføre operasjoner i det norske markedet for å sikre at Norges Banks styringsrente får gjennomslag i pengemarkedet. Operations har ansvar for risikostyringen og oppgjør av transaksjoner i Markeder.

Ansvar og oppgaver i stillingen

Ledelsesansvar:
Som leder for enheten vil du ha ansvar for å:

 • Utvikle og gjennomføre handlingsplan for forvaltningen av statsgjeld
 • Etablere effektive arbeidsprosesser
 • Følge opp og utvikle medarbeidere i enheten 
 • Delta i ledergruppen i Markeder

Arbeidsoppgaver og ansvar som tilhører enheten:
Du vil ha en variert arbeidshverdag og et bredt spekter av arbeidsoppgaver. I samarbeid med dine medarbeidere vil dere blant annet ha ansvar for å:

 • Utarbeide lånestrategi og årlig låneprogram for statsgjelden
 • Gjennomføre statens opplåning innenfor rammer satt av Finansdepartementet
 • Utvikle første- og annenhåndsmarkedet for statspapirer, herunder vurdere salgsmetoder, handelsplattformer og systemer for markedspleie
 • Utarbeide analyser av relevans for forvaltningen av statsgjelden
 • Utarbeide og presentere rapporter til hovedstyret og Finansdepartementet
 • Etablere og holde god kontakt med mulige investorer, andre relevante markedsaktører og andre statlige lånekontor
 • Koordinere kontakt med kredittvurderingsbyråer

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere økonomisk utdanning, med spesialisering innen finans eller makroøkonomi
 • Flere års relevant erfaring fra finansinstitusjon, offentlig forvaltning eller utredningsarbeid
 • Ledererfaring
 • Gjerne NFFs renteanalytikerkurs eller tilsvarende

I ditt lederskap er du samlende, inkluderende og trygg. Tidligere erfaring viser at du er beslutningsdyktig og vi ser etter deg som har en sterk analytisk legning. 

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

For at du skal trives hos oss er det viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede og motivere høyt kompetente medarbeidere. Vi ser etter en person med engasjement og initiativ i arbeidet. Arbeidet krever at du er utadvendt og har gode skriftlige og muntlige formulerings- og kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk.
I tillegg vil vi at du: 

 • Er strukturert og nøyaktig
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har integritet og høy etisk standard

Som ansatt hos oss

Vil du få interessante arbeidsoppgaver med mulighet for faglig fordyping. Du vil være en del av et stort og ledende økonomisk fagmiljø i en organisasjon med et unikt samfunnsoppdrag. Engasjerte og gode kolleger sørger for et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr internasjonale konferanser og kurs, og holder interne seminarer med ledende internasjonale økonomer som foredragsholdere.
 

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2020 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.