Leder Kreditt

Sted
Hallingdal og Valdres. Kontorsted etter avtale
Publisert
6. desember 2021
Søknadsfrist
17. januar 2022
Kontakt
Knut Oscar Fleten 95922529, Ann Karin Opheim 41505509
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Er du statsautorisert revisor med forretningsteft?

Vi søker deg som søker en spennende fagrettet lederstilling innen kredittområdet

LEDER KREDITT

Avdeling kreditt består av fire enheter; og som er ledet av fire fagansvarlige: 

 • Kreditt Næring
 • Kreditt Personmarked
 • Kredittstøtte
 • Tap/ mislighold

Selv om kredittområdet har en god splitt på 4 enheter, er det behov for en samlet og koordinert ledelse av fagområdet.  Det gjelder utvikling av strategi på kapitalanvendelse, prioritering av utviklingsoppgaver, risikoprising inkl. ESG, analyser og rapporter inn til økonomi og revisor (ekstern og intern). Du vil ha personalansvar og være faglig diskusjonspartner for de fagansvarlige. De fagansvarlige har det operative ansvaret for sine områder. Tre av de fagansvarlige har personalansvar som utvider arbeidsoppgavene en god del. Fagansvarlige på kreditt er også leder av hovedkredittutvalg (HKU) i person- og næringslivsmarkedet (HKU-PM / HKU-BM). De fagansvarlige har ansvaret for den faglige kvaliteten som leveres i avdelingen / organisasjonen.  Dette beskrives i policydokumenter og retningslinjer (håndbøker) som vedlikeholdes jevnlig. Pga. utvidet analyse og rapportering på kredittsiden skal leder for kreditt bidra med analyser og rapporter som i dag utarbeides av leder økonomi og finans. 

Stillingen passer for deg som har mastergrad innen økonomi og ledelse eller er siviløkonomi, og i tillegg er statsautorisert revisor med god forretningsteft.

Nedenfor følger informasjon om stillingens innhold og krav iht. stillingens rolleprofil.


Stillingens hovedpunkter:

 • Administrativt ansvar for kredittområdet i bankvirksomheten – kredittstrategi / kapitalanvendelse opp mot vedtatt risikoevne
 • Overordnet ansvar for prismodellene på kredittområdet – evaluering, endring og gjennomføring
 • Leveranse av analyser og rapporter til styret, økonomi, revisjon, risk, m.m. vedrørende kredittområdet
 • Administrativt ansvar for at vi etterlever gjeldende lover og regler innenfor kredittområdet.
 • Kontaktperson mot ekstern og intern revisor på kredittområdet
 • Inngår i konsernledergruppen
 • Personalansvar for lederne (4 personer) og diskusjonspartner for disse
 • Nært samarbeid med konsernadministrasjonen med vekt på økonomi og Risk
 • Nært samarbeid med konsernleder bærekraft
 • Administrativt ansvar for nye systemleveranser på kredittområdet.
 • Påvirke og utvikle alliansen på kredittområdet
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen


Stillingens arbeidsoppgaver (ikke uttømmende):

Strategi:

 • Utarbeide sammen med avdelingen optimal kredittstrategi mht. kapitalanvendelse (utlån) basert på vedtatt risikoevne og ønsket inntjening.
 • Sammen med fagansvarlige utvikle prismodeller som støtter opp om vedtatt strategi.
 • Følge opp prismodeller, evaluere og videreutvikle disse mht. på endringer i marked, lover, strategi, osv.

Analyser og rapporter:

 • Levere analyser og underlag til leder økonomi og finans relatert til kredittområdet som skal benyttes i regnskapsrapportering og rapportering inn til tilsyn, myndigheter, m.m.
 • Administrativt ansvar for innrapportering til risk. Kvartalsrapportering, BSK, risikoanalyser, osv.
 • Delta i utarbeidelse av ICAAP.
 • Leveranse av analyser og rapporter på forespørsel fra ekstern og intern revisor.

Lover og regler:

 • Sammen med fagansvarlig følge opp endringer og implementere gjeldende lover og regler i policydokumenter og retningslinjer.
 • Innlevering av høringssvar, delta i felles fagforum i Samspar / SB1 vedrørende varslede endringer i lover, regler, retningslinjer fra myndigheter og tilsyn.
 • Rapportere til compliance vedrørende implementering av nye lover og regler.

Ekstern og intern revisor:

 • Kontaktperson mot ekstern og intern revisor relatert kredittområdet.
 • Delta i kvartalsvise møter vedrørende tap og mislighold.
 • Delta sammen med fagansvarlige på interne revisjonsprosjekter tilknyttet kredittområdet.
 • Delta sammen med økonomisjef og risk på kredittfaglige temaer mot revisjon.
 • Kunne utfordre ekstern og intern revisor i deres revisjonsarbeid av kredittområdet opp mot egne styringsdokumenter / vurderinger.

Ledergruppe

 • Inngår i konsernledergruppen.  Månedlige møter og med konsernfokus.
 • Lede avdeling kreditt med 4 fagområder – ledergruppe kreditt.
 • Ansvar for utvikling og kultur for alle medarbeiderne på i kredittavdelingen.

Personalansvar:

 • Personalansvar for 4 medarbeidere.
 • Støtte og utvikle de fagansvarlige i deres arbeidsoppgaver.
 • God faglig diskusjonspartner for arbeidsoppgavene som skal leveres fra de fagansvarlige.

Økonomi og risk:

 • Nært samarbeid med leder økonomi og finans og leder for risiko og compliance.
 • Delta i ulike møter hvor kreditt og kredittrisiko er tema.
 • Hovedproduktet er ICAAP hvor kredittrisikoen analyseres og risikoevnen vurderes og vedtas. (styret)

Bærekraft:

 • Bærekraft / ESG skal inn i bankens kredittverktøy, modeller og prising. Leder kreditt får ansvar for implementering av dette i bankens kredittsystem, policy og retningslinjer sammen med fagansvarlige.
 • Sammen med leder bærekraft og fagansvarlige utarbeide god forståelse og kvalitet i innarbeidelse av ESG på kredittområdet.
 • Sammen med leder bærekraft videreutvikle bankens eget grønne rammeverk på finansieringsområdet.
 • Sammen med leder av bærekraft og fagansvarlige utvikle bankens grønne utlånsprodukter.

System:

 • Administrativt ansvar for kredittsystemene som anvendes i banken. Utøves sammen med fagansvarlige på de ulike fagområdene.
 • Administrativt ansvar for mottak av endringer og evt. nye systemer på kredittområdet.  Vurdering og implementering utøves sammen med fagansvarlige på de ulike fagområdene.

Alliansen:

 • Påvirke og utvikle alliansen på kredittområdet slik at vi får en bedre og mer effektiv arbeidsprosess. (Digitalisering og selvbetjent).
 • Være en pådriver for hvilke områder som skal prioriteres og hvor mye ressurser som skal brukes på fellesarenaen.


Ønsket kunnskap og erfaring:

 • Mastergrad innen økonomi og ledelse (MBA) / siviløkonom i tillegg til at du er statsautorisert revisor.
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater
 • Erfaring fra fagområdet kreditt/ finans og god forretningsforståelse
 • Oppdatert på konkurrenter, digitalisering og kundetrender


Ønskede personlige egenskaper:

 • Godt strategisk blikk.
 • Resultatorientert
 • Tydelig, inspirerende og initiativrik.
 • Se muligheter, være løsningsorientert og ha gjennomføringskraft.
 • Bevisst på utvikling gjennom erfaring og læring.
 • Planmessig og forutsigbar
 • Utadvendt (sosialt trygg og omgjengelig)
 • God på mellommenneskelige relasjoner
 • Mot/selvbevisst – beholder roen når det stormer rundt deg


Inngår ikke i rollen:

 • Å være «usynlig» leder
 • Å la være – eller utsette – å ta upopulære og vanskelige beslutninger.


For deg betyr dette:

 • Du brenner for unike opplevelser for kunden og leveranser på topp nivå
 • Du tar ansvar for at din avdeling leverer med god kvalitet til avtalt tid.
 • Du følger opp våre leveranser løpende – og etter en fast struktur. Du har fokus på forbedring gjennom kunnskapsdeling.
 • Du selger inn din kompetanse i organisasjonen.
 • Du er ansvarlig for å følge opp at banken har tilfredsstillende risiko i kundeporteføljen.
 • Du har et kontinuerlig fokus på og iverksetter tiltak for å sikre at vi utnytter vår kapasitet best mulig innad i avdelingen
 • Du går foran og viser vei ved å ta i bruk digitale løsninger og er en aktiv pådriver for digitaliserte og selvbetjente kundeprosesser
 • Du sørger for å oversette bankens overordnete mål og strategier til mål for din enhet. Du er en inspirerende leder og en «spillende trener»
 • Du utfordrer dine medarbeidere til å bidra til kontinuerlig forbedring.  Du ber de komme med forslag som øker kundetilfredsheten og effektiviteten.
 • Gjennom tydelige forventninger – og konstruktive tilbakemeldinger – gir du medarbeiderne handlingsrom og utviklingsmuligheter.
 • Du gjennomfører tiltak for å korrigere negative avvik.
 • Du bidrar aktivt til god samhandling mot felles mål på tvers av bankens avdelinger, både daglige uformelt og i formelle møter
 • Du er den synlige kulturbyggeren som med troverdighet gir vår visjon og våre kjerneverdier innhold og støtter opp under bankens vedtatte strategier i mitt daglige arbeide

 

Om SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Vi er Hallingdal og Valdres' største finanshus med forretningsområdene bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling. Vi er ca. 180 ansatte fordelt på 9 kontorer. Du finner oss på Beitostølen, Heggenes og Fagernes i Valdres. I Hallingdal er vi på plass på Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Geilo.

Vi har en over 150 år lang historie, hvor vi hele tiden har hatt kundene i fokus og verdiene våre er: Engasjert, relevant og dyktig .

Vårt samfunnsengasjement er meget sterkt, hvor vi jobber for at våre lokalsamfunn skal utvikles og være gode steder å bo. Vi er 100 % eiet av to sparebankstiftelser som sikrer at hele vårt utbytte går tilbake til våre lokalsamfunn. 

Vi er genuint opptatt av bærekraft og spesielt miljø. I 2020 mottok vi utmerkelsen "Årets Miljøfyrtårnbedrift" for vår ambisiøse og aktive rolle for å skape en grønnere bransje. Vi søker hele  veien nye områder som kan styrke vårt bidrag inn mot det grønne skiftet.