Prosjektøkonom

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
20. desember 2021
Søknadsfrist
21. januar 2022
Kontakt
Rannveig H. Pedersen 45027180, Svein Olav Antonsen 41426874
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen 

Fakultet for økonomi har en ledig stilling som prosjektøkonom (førstekonsulent/seniorkonsulent). Som prosjektøkonom vil hovedarbeidsoppgaven være arbeid med eksternfinansierte forskningsprosjekter fra søknadsprosess til avslutning. 

Vi har den senere tid hatt en økende aktivitet på eksternfinansierte forskningsprosjekter og har ambisjoner om å øke aktiviteten ytterligere. Vi ser etter deg som er selvstendig og aktivt jobber for å forbedre arbeidsprosesser og bidrar til å utvikle gruppen som en helhet.

Fakultet for økonomi har fire institutter og en fakultetsadministrasjon. Som prosjektøkonom vil du jobbe i fakultetsadministrasjonen, hvor du vil få omkring 20 kolleger som jobber med studie- og forskningsadministrasjon, økonomi og HR.

Du vil jobbe tettest med de tre andre prosjektøkonomene og forskningsrådgiveren vår. I tillegg vil du jobbe sammen med instituttledelse, prosjektledere og andre ressurspersoner på eksternfinansierte prosjekter. Du vil også delta aktivt i fakultetets økonomiske fagmiljø sammen med våre controllere.

Fakultet for økonomi har aktivitet i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Fakultetsadministrasjonen holder til i moderne lokaler i Adolf Øien-bygget på Elgeseter i Trondheim.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • rådgivende og utøvende støtte til prosjektledere og instituttledelse innenfor budsjettering, rapportering og økonomioppfølging av forskningsprosjekter
 • utarbeidelse og presentasjon av analyser, prognoser og annet beslutningsgrunnlag til instituttledelsen, ofte i samarbeid med instituttets controller
 • porteføljestyring
 • bidra i økonomi- og virksomhetsstyringen ved fakultetet, herunder planlegging, budsjettering, avviksrapportering og resultatoppfølging
 • tverrfaglig samhandling, særlig med forskningsrådgiver og HR
 • rådgivning i forbindelse med prosjektsøknader til NFR, EU og andre finansieringskilder
 • dialog med samarbeidspartnere som gjelder økonomiske og administrative forhold
 • delansvar for å videreutvikle fakultetets og instituttenes arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet

Til stillingen ligger et ansvar for å inneha og ivareta kunnskap om NTNUs reglement, retningslinjer, instrukser og rutiner knyttet til både den eksternt finansierte og den bevilgningsfinansierte virksomheten.


Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert til stillingen må du 

 • ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • ha god økonomisk forståelse
 • ha gode IT-kunnskaper og høyt ferdighetsnivå innen bruk av regneark (Excel)
 • beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk


Ønskede kvalifikasjoner 

Det vil være en fordel om du har

 • kjennskap til NTNUs arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet, eller tilsvarende i en annen virksomhet
 • erfaring med økonomisk styring av prosjekter
 • god forståelse for det å være støttefunksjon
 • erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjon


Personlige egenskaper 

Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Vi ønsker at du

 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • er opptatt av gode prosesser og ser helhet og sammenhenger
 • har en strukturert tilnærming til problemløsning
 • er selvstendig, fleksibel og har evne til å tenke utenfor boksen
 • tar initiativ til og bidrar aktivt i forbedringsarbeid

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler
 • mulighet til å anvende din kunnskap og kompetanse til å løse utfordrende oppgaver og forbedre prosesser på et fakultet i vekst


Lønn og vilkår 

Avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet vil du bli innplassert enten som førstekonsulent (stillingskode 1408) eller seniorkonsulent (stillingskode 1363). Blir du ansatt som førstekonsulent vil du vanligvis lønnes fra brutto kr 461 300 - 516 100 pr. år. Blir du ansatt som seniorkonsulent vil du vanligvis lønnes fra brutto kr 534 400 - 594 300 pr. år. Hva slags lønn du får avhenger av dine kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse og 400 kr per år i midler til opplærings- og utviklingstiltak.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV
 • vitnemål
 • attester

I jobbsøkerportalen er det mulig å hente karakterer fra Vitnemålsportalen. For å hindre dokumentforfalskning ønsker vi at alle søkere som har mulighet til det gjør dette istedenfor å laste opp en utskrift av karakterene sine.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere blant de som krysser av for dette, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil du få tilsendt den offentlige søkerlista. Du kan i søknaden be om å bli unntatt fra denne. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.  

Dersom du er en aktuell kandidat for stillingen, vil du bli bedt om å oppgi referanser.


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt seksjonssjef Rannveig H. Pedersen (450 27 180, rannveig.h.pedersen@ntnu.no)

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen? Kontakt seniorrådgiver innen HR Svein Olav Antonsen (414 26 874, svein.antonsen@ntnu.no)

Søknadsfrist: 21. januar 2022


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.