Revisjonsleder IKT

Sted
Hamar
Publisert
21. desember 2021
Søknadsfrist
25. januar 2022
Kontakt
Espen Anderssen 94507618
Posisjon
Leder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 95 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Foretaksgruppen har etablert en regional portefølje med utviklingsprosjekter som skal etablere felles kliniske IKT-løsninger på tvers av helseforetak, og som skal støtte opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp. Videre er det etablert et program som skal modernisere og standardisere foretaksgruppens IKT-infrastruktur. Programmet gjennomføres av Sykehuspartner HF, som er foretaksgruppens interne drift- og tjenesteleverandør på IKT-området.


Vil du jobbe med internrevisjon av teknologi og e-helse i en stort konsern?
Vi søker en revisjonsleder med fagansvar for teknologiområdet i konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i et konsern med betydelige IKT-program og et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer. Stillingen innebærer muligheter for å utvikle vårt arbeid med revisjon av teknologi og e-helse på tvers av foretaksgruppen videre.

Konsernrevisjonen
Konsernrevisjonen rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring, ved å vurdere foretakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Vi er et engasjert revisjonsmiljø som prioriterer utvikling av kompetanse og videreutvikling av våre revisjonstjenester. Vårt mål er at våre tjenester skal bidra til læring og forbedring.
Konsernrevisjonen er organisert i en modell med 10 ansatte medarbeidere, kjøp av eksterne konsulenttjenester (co-sourcing) og innleie av kliniske fagspesialister fra helseforetakene.

Konsernrevisjonen leverer revisjons- og rådgivningstjenester til Helse Sør-Øst RHF og de 11 helseforetakene som eies av det regionale helseforetaket. Videre har vi avtale om å levere internrevisjon til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen. Vi foretar også revisjoner av private sykehus og andre leverandører av spesialisthelsetjenester til Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fagansvar for revisjon av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet, herunder utvikle våre tjenester og kompetanse på disse områdene
 • Lede og gjennomføre revisjons- og rådgivningsprosjekter i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister
 • Utforme revisjonsprosjekter med utgangspunkt i risikobildet knyttet til styring av IKT og bruk av teknologi i helsetjenestene
 • Kommunisere resultatene fra revisjoner til ledelsen og styrene i helseforetakene
 • Delta i arbeidet med å utarbeide en risikobaserte revisjonsplan som støtter virksomheten og målene for foretaksgruppen
 • Holde seg oppdatert på utviklingstrekk og risikobildet i virksomheten og omsette denne forståelsen til bidrag fra konsernrevisjonen
 • Utvikling av metodikk og tilnærming for revisjoner
 • Holde seg oppdatert på god praksis og arbeide for kontinuerlig forbedring av konsernrevisjonen
 • Støtte konsernrevisor i styringen av prosjektporteføljen og fungere som stedfortreder for konsernrevisor ved behov
 • Delta i styrets revisjonsutvalgsammen med konsernrevisor

Kvalifikasjoner

 • Bred prosjektledererfaring fra internrevisjon eller rådgivning i store organisasjoner
 • Forståelse av teknologi og digitalisering ved utvikling av tjenester
 • God kompetanse i program- og prosjektstyring og kunnskap om anerkjente rammeverk
 • God kjennskap til styring og forvaltning av IKT og informasjonssikkerhet
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning på masternivå
 • Relevante sertifiseringer på IKT-området er en fordel (CISA, Prince2, PMBOK, ITIL, COBIT)
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten er en fordel, men ikke nødvendig  

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske ferdigheter og evner i problemløsning
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Evne til å kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner i team med kollegaer og samarbeidspartnere med ulik bakgrunn
 • Gode evner som prosessdriver
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjonens prosesser og metoder
 • Faglig og personlig integritet

Vi tilbyr

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Konsernrevisjonen har kontorer både på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.

Stillingen innebærer begrenset reisevirksomhet.

Opplysninger om søkere kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkeren vil bli kontaktet før publisering.


Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.