Seniorrådgiver i seksjon for mat

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. mai 2022
Søknadsfrist
22. mai 2022
Kontakt
Astrid Thesen Tveteraas 23980063 / 95707055 , Kjell Arne Klingen 23980254 / 47260804
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du bidra til en verden uten sult?
Vi har ledig en spennende stilling i seksjon for mat

Avdeling for klima og miljø har ansvar for bærekraftsmål SDG2, SDG7, SDG13, SDG14 og SDG15 herunder miljømessig bærekraft, naturbaserte løsninger, klimaendringer, matsikkerhet, ren energi, biodiversitet, livet på land og livet under vann. SDG11 (Bærekraftige byer og samfunn) og SDG12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) har også et hjem i denne avdelingen.  Avdelingen har fem seksjoner: seksjon for hav, seksjon for mat, seksjon for skog, seksjon for energi, seksjon for natur og klima.

Antall mennesker i verden som sulter har økt dramatisk de siste årene. Hovedårsakene er krig og konflikt, klimaendringer og pandemi. Den siste tidens økninger i priser på enkelte matvarer, energi og innsatsfaktorer i matproduksjonen er ventet å få dramatiske konsekvenser i allerede sårbare land.

Seksjon for mat jobber for en verden uten sult der sunn og bærekraftig produsert mat er tilgjengelig for alle. Seksjonen har et hovedansvar for Norads innsats innen Bærekraftsmål 2, Utrydde sult, inkludert klimasmart landbruk, ernæring, mat fra havet, verdikjeden for mat, og
kunnskapsprogrammet Landbruk for utvikling. Innsatsen kanaliseres gjennom relevante multilaterale, sivilsamfunns- og næringslivspartnerskap.

Innsatsen innen matsikkerhet skal oppskaleres i tråd med politiske føringer, og seksjonen vil få ansvar for en større matsatsning, der klimatilpasning vil være sentralt. Seksjonen skal derfor styrkes med en seniorrådgiver som kjenner godt til fagfeltene matsikkerhet, landbruk og klimatilpasning, og som har erfaring med utvikling av fagområder og strategiske porteføljer.

Seksjonen består av 10 årsverk. Seniorrådgiveren rapporterer til seksjonsleder for seksjon for mat, og vil også arbeide nært med avdelingsledelsen i avdeling for klima og miljø og med andre deler av Norad. 

Arbeidsoppgaver
 • Ha et strategisk overblikk over fagfeltet, sentrale aktører og porteføljen til Norad
 • Faglig rådgivning knyttet til landbruk, matsikkerhet og klimatilpasning, både overfor Utenriksdepartementet og andre departementer, utenriksstasjoner og andre avdelinger i Norad
 • Saksbehandleransvar for tilskuddsforvaltning
 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Representere Norad i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Utstrakt kontakt med norske og internasjonale aktører, herunder multinasjonale organisasjoner, internasjonalt næringsliv og andre givere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan tillegges ved behov
Erfaring og kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra utvikling av fagområder og strategiske porteføljer
 • God oversikt over finansieringsmekanismer og viktige aktører innen mat og landbruk. Kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning. Erfaring fra arbeid med landbruk og matsikkerhet i bistand
 • God oversikt over privat sektor sin rolle i matsystemer
 • Dokumentert evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner og til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt til å representere Norad på en god måte i ulike fora
 • Erfaring fra arbeid i utviklingsland knyttet til matsikkerhet og landbruk er en fordel
 • Kjennskap til, eller erfaring fra, offentlig sektor er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.  Kunnskap i fransk er en fordel
Vi ønsker at du 
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gjennomføringsevne og er en pådriver for å skape gode resultater og gode prosesser
 • Har samfunnsengasjement og interesse for bistandspolitiske problemstillinger
 • Har evnen til å arbeide systematisk og analytisk
 • Forstår, respekterer og kommuniserer godt med ulike fagmiljøer
 • Har faglig integritet og god gjennomslagskraft
 • Har evne til å ta initiativ, samt å arbeide effektivt, både i team og på selvstendig basis
Vi tilbyr
 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Noe reisevirksomhet, og kontakt med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norads fagavdelinger og partnere i inn- og utland
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom
   

Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 543 500 - 825 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.   

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med?


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.