Universitetslektor, førstelektor eller førsteamanuensis i økonomistyring

Rekrutterer
Sted
Gjøvik
Publisert
18. juli 2022
Søknadsfrist
1. september 2022
Kontakt
Eirik Hamre Korsen 95232920, Oddny Lyngvær 95011957
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse sin fagseksjon for økonomi og ledelse på Gjøvik har ledig stilling som:

Universitetslektor, førstelektor eller førsteamanuensis i økonomistyring

Om stillingen

Ønsker du å utdanne morgendagens økonomer og logistikkleder i økonomistyring? Vil du være med å videreutvikle vår undervisning i økonomistyring spesielt innenfor våre bachelorprogram i økonomi og administrasjon og logistikkledelse? Vil du bli en del av et fagmiljø i vekst, med tette relasjoner til industrien? Da håper vi at du søker stilingen ved fagseksjonen for økonomi og ledelse på Gjøvik.

Fagseksjonens har ansvar for 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon, 3-årig bachelor i logistikkledelse, 4-årig nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon, og en 2-årig master i industriell innovasjon og digital sikkerhet.

Fagseksjonen er samarbeidsorienterte deltar aktiv i store forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd sammen med andre institutter ved NTNU, store industribedrifter og sykehusinnlandet. Forskningen setter søkelys på endringer i organisasjonen og ledelse ved omstilling fra lineær til sirkulære verdikjeder og utfordringer med pågående digitale transformasjonen og cyber sikkerhet.

Utdanningsoppgavene til stillingen vil i hovedsak være knyttet til våre bachelorprogram.

Stillingen rapporterer til fagseksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Universitetslektoren og førstelektoren vil ha utdanningsoppgaver i 80% av sin stilling, mens de resterende 20% er knyttet til forskning- og utviklingsoppgaver og administrasjon. For førsteamanuensen vil utdanningsoppgaver og forskningsoppgaver være likt fordelt, mens administrative oppgaver vil utgjøre ca. 10%. Fordelingen kan variere i ulike perioder avhengig av behov og mulighet for lederoppgaver.

Utdanningsoppgavene for alle tre stillingskategorier er:

 • Undervise innenfor økonomistyring og finans i bachelorprogrammene
 • Veilede studenter innenfor økonomistyring tilknyttet våre studieprogram
 • Delta i drift, utvikle og eventuelt ledelse av vårt bachelorprogram
 • Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med organisasjoner innen industri, næringsliv og eventuelt offentlig sektor som jobber med praktiske problemstillinger, som spesielt egner seg som tema i emner, semester- og bacheloroppgaver på våre bachelorprogrammer
 • Bidra til utstrakt samarbeid med relevante miljøer på NTNU (både tilknyttet utdanning, forskning og utvikling)
 • Gjennomføre eksamensarbeid og sensurering uten særskilt godtgjørelse
 • Utføre relevante administrative oppgaver

Spesielt for universitetslektor og førstelektor:

 • Delta i, initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter, og knytte sin faglige utvikling til forskning innen økonomistyring

Spesielt for førsteamanuensis:

 • Forskning innen økonomistyringområdet, inkludert publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter innenfor fagfeltet
 • Delta i, initiere og lede eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Delta i og lede videreutviklingen av økonomistyring som forskningsfelt

Kvalifikasjonskrav

For alle stillingskategoriene må følgende være oppfylt:

1)      Dokumentert praktisk erfaring med økonomistyring/finansiering fra næringsliv og/eller offentlig sektor eller på oppdrag for disse sektorene.

2)      Søkeren behersker norsk (eller et annet skandinavisk språk) flytende både muntlig og skriftlig da undervisningen på bachelorprogrammer gjennomføres på norsk (skandinavisk).

Til stillingen som universitetslektor kreves i tillegg:

1)      Oppnådd mastergrad innen økonomistyring / finans eller tilgrensende fagområder. Kandidater som er i avslutningsfasen av et relevant mastergradsløp oppfordres også til å søke.

Til stillingen som førstelektor kreves i tillegg:

1)      Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad hvor økonomistyring har vært sentralt området i doktorgradsarbeidet. Alternativt til doktorgrad er forsknings- og utviklingsarbeider som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad.
Vi ønsker søkere med en kvalitativ og/eller kvantitativ faglig profil.
I søknadsbrevet må søkeren dokumentere relevansen av sin fagkunnskap, forskningserfaringer og publikasjoner relatert til disse områdene.

2)      Erfaring med undervisning på universitets- eller høyskolenivå. Se mer om pedagogiske kvalifikasjoner beskrevet nedenfor.

Til stillingen som førsteamanuensis kreves i tillegg:

1)      Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad hvor økonomistyring har vært sentralt området i doktorgradsarbeidet.
I søknadsbrevet må søkeren dokumentere relevansen av sin fagkunnskap, forskningserfaringer og publikasjoner relatert til disse områdene.
Kandidater som er i avslutningsfasen av sitt organiserte doktorgradsløp, og som har forskningsarbeider innenfor økonomistyring som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad oppfordres også til å søke.

2)      Erfaring med undervisning på universitets- eller høyskole nivå. Se mer om pedagogiske kvalifikasjoner beskrevet nedenfor.

3)      Publisert forskning i anerkjente og relevante vitenskapelige tidsskrifter. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider publisert de siste fem årene (fratrukket lovfestede permisjoner) og arbeid med relevans for utlysningen. Vi ønsker en forskningsaktiv kandidat til førsteamanuensisstillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til tidsbruk i forskerkarrieren og lengden på ph.d. studiene.

For alle tre stillingskategorier vurderes det som positivt for evalueringen om noen av følgende kvalifikasjoner er oppfylt:

 • Erfaring med bruk av digitale verktøy som er relevant i undervisningssammenheng.
 • Erfaring med og/eller faglig interesse for sirkulær økonomi og/eller digital transformasjon og cyber sikkerhet
 • Kompetanse innenfor programmering og anvendelse av økonomi/ERP-systemer
 • Relevant yrkespraksis som f.eks. praktisk erfaring med økonomistyring i industri/næringsliv/ offentlig sektor eller selvstendig ansvar for å løse relevante problemstillinger i næringsliv/ offentlig sektor
 • Erfaring med å bidra i, initiere og/eller lede forsknings- eller utviklings-prosjekter i samspill med andre, både på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Vilje til samarbeid med andre miljø, og erfaring med slikt arbeid
 • Erfaring med veiledning på universitets- eller høyskole nivå

I tillegg for universitetslektor:

 • Erfaring med undervisning på universitets- eller høyskole nivå
 • Erfaring med utarbeidelse av vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsarbeider

Andre kvalifikasjoner

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Kandidater med erfaring med undervisning på universitetsnivå vil bli foretrukket.
For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent utviklingsprogram innen to år etter ansettelse.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte skal det legges vekt på utdanning, forskning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som universitetslektor (kode 1009) lønnes normalt fra brutto kr 435 600 - 584 700,- pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) og førstelektor (kode 1198) lønnes normalt fra brutto kr 604 400,- til kr 746 900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidssted er Campus Gjøvik.

Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som danner grunnlaget for vurderingen må være på engelsk. Søkere må registrere følgende i Jobbnorge innen søknadsfristen:

 • Søknad med spesifikasjon av stillingskategori som man søker på
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • For å bli vurdert må dokumentasjon på krav og ønskede kvalifikasjoner fremlegges. Tittel og et sammendrag av ph.d. avhandlingen må vedlegges for søknad på førsteamanuensisstilling.
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider - publisert eller upublisert - som du ønsker blir tatt i betraktning i evalueringen.
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider og utviklingsprosjekter som søkeren anser mest betydningsfulle og som han/hun ønsker å gjøre sakkyndig komite spesielt oppmerksom på
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Informasjon om prosjekter hvor søkeren har vært prosjektleder, med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en sakkyndig komite evaluere søknadene. De best kvalifiserte søkerne innenfor sin stillingskategori vil bli invitert til prøveforelesning og intervju ved instituttet.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Eirik Hamre Korsen, tlf. 95232920, eirik.korsen@ntnu.no. Dersom du har spørsmål til rekrutteringsprosessen vennligst ta kontakt med HR-konsulent Oddny Lyngvær, tlf. 95011957, oddny.lyngvar@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 01.09.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.