Senior Forretningsutvikler - Grønn Maritim / Head of Green Maritime

Rekrutterer
Sted
Ålesund
Publisert
15. juli 2022
Søknadsfrist
14. august 2022
Kontakt
Eli Wærum Rognerud, Helge Gjerde, Jonathan Sørbye 90666557
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge søker Senior Forretningsutvikler – Grønn Maritim / Head of Green Maritime

Regjeringen har ambisjoner om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 %, og har pekt på grønn maritim eksport som et satsingsområde. Vi søker nå en fremoverlent erfaren forretningsutvikler  til Innovasjon Norges grønne maritime eksportsatsing. Stillingen er knyttet til Innovasjon Norges (IN) enhet for strategiske eksportsatsinger og programmet for «High Potential Opportunities» (HPO), og inngår i et dynamisk og voksende fagmiljø ved vårt regionkontor Møre & Romsdal. 

Bakgrunn og formål 

IN er i gang med en betydelig styrking og spissing av organisasjonens strategiske eksportsatsinger med hovedfokus på internasjonale kommersielle muligheter innen grønne og bærekraftige områder, slik som blant annet havvind, hydrogen, batterier, sirkulærøkonomi og grønn maritim eksport. Dette er industriområder hvor norske bedrifter har et sterkt utgangspunkt, og i økende grad ønsker bistand. 

Maritim sektor er blant Norges viktigste eksportnæringer. Eksportinntektene fra rederier og maritim industri utgjorde til sammen 230 milliarder i 2021. Gjennom et ambisiøst grønt skifte innenfor den maritime sektoren skal verdensflåten over tid avkarboniseres for å nå klimamålene. Norske selskaper spiller allerede en viktig gjennom å tilby teknologi og løsninger for det grønne skifte på havet. Vår oppgave i Innovasjon Norge er å løfte disse løsningene ut i verden, i nært samarbeid med næringslivet, ambassadene og resten av virkemiddelapparatet. 

Om stillingen 

IN har over tid allerede jobbet seg opp en betydelig portefølje av prosjekter innenfor det maritime, og vi ønsker nå å få på plass en erfaren forretningsutvikler og fagsjef til å lede INs satsing på grønn maritim eksport. Rollen skal sette strategisk retning for den nasjonale eksportsatsingen på området, og samarbeide tett med eksportavdelingens ledelse, prosjektledere, regionkontor, internasjonale kontor og fagavdelinger øvrig.  

Rollen skal også fungere som faglig rådgiver for eksportavdelingen og sikre at samtlige maritime prosjekt i eksportporteføljen har høy faglig kvalitet og god forankring i næringslivet. Stillingen fagrapporter til enheten for strategiske eksportsatsinger, som sitter i Oslo, med linjerapportering til Regiondirektør Møre og Romsdal.   

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: 

I tett samarbeid med øvrige aktører i den nasjonale eksportsatsingen på grønn maritim, sette strategisk retning for og lede implementeringen av denne satstingen. Dette innebærer tett koordinering med oppdragsgivere samt andre interne og eksterne interessenter. 

Forretningsutvikling, kvalitetssikring og overordnet ledelse av eksisterende og nye prosjekt. Ansvar for overordnet mål- og resultatstyring, samt rapportering på satsingsområdet.  

Samle og videreutvikle «team maritim» i Innovasjon Norge. Dette omfatter fagpersoner og ressurser både i Norge og internasjonalt som på ulike måter bidrar inn i våre maritime prosjekter sammen med norsk næringsliv.  

Representere IN og avdelingen overfor norsk næringsliv, klynger, myndigheter og andre eksterne aktører, inkludert den maritime gruppen i Nasjonalt Eksportråd. Mobilisere og sikre nødvendige bidrag fra næringsliv, interesseorganisasjoner og øvrige aktører i Team Norway, da særlig Eksfin og relevante ambassader.  

Bidra til å utvikle og oppdatere de til enhver tid gjeldende prosjektstyringsverktøy, og sikre at disse brukes aktivt i prosjektene. Dette skal gi oversikt over ressursinnsats, viktige milepæler og aktiviteter. 

I samarbeid med relevante instanser og fagpersoner i IN, holde god oversikt over kundebehov og trender på fagområdet; forstå brukerbehov hos samarbeidspartnere og andre interessenter. 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • 8-10 års erfaring fra maritim sektor og internasjonal forretningsutvikling (rederi, verft, utstyrsleverandør og/eller maritime tjenester).  
 • Sterk forståelse og motivasjon for drivere i det grønne maritime skiftet og evne til å se kommersielle muligheter for norske løsninger internasjonalt 
 • Særdeles god forståelse for kunde- og markedsbehov, og evne til å kommunisere dette. Det forutsettes svært god kjennskap til relevante næringsaktører og -nettverk. Kunnskap om, og erfaring fra internasjonal forretningsutvikling på tvers av verdikjeder og i konsortier er en fordel.  
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og -styring, gjerne i komplekse prosjekt/matrise. 
 • Relevant høyere utdannelse. God forståelse for INs samfunnsoppdrag og virkemiddelapparatets rolle i å fremme norsk næringsliv internasjonalt.

Personlige egenskaper 

 • Strategisk, forretnings- og kundeorientert.  
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for rollen. Du bør være genuint opptatt av utvikling av mennesker og kunne bygge team, utvikle og motivere medarbeidere og eksterne partnere. 
 • Pådriver, resultatorientert og strukturert – tar ansvar og får ting gjort. 
 • Relasjons- og nettverksbygger som kan knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt 
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk 

Vi tilbyr 

 • Mulighet til innflytelse på en av Norges viktiges eksportsatsinger 
 • Et fremoverlent miljø med engasjerte og dyktige kolleger, og høy trivselsfaktor  
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, og svært gode pensjonsordninger. 

Søknadsfrist 14.8.2022. Arbeidssted er Ålesund.

For mer informasjon, ta kontakt med Fagleder strategiske satsinger Eli Wærum Rognerud -  eli.wærum.rognerud@innovasjonnorge.no, direktør Møre og Romsdal Helge Gjerde – helge.gjerde@innovasjonnorge.no eller Eksportdirektør Jonathan Sørbye – jonathan.sorbye@innovasjonnorge.no eller mobil 906 66 557.

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden. Søknader behandles fortløpende. Innovasjon Norge foretar bakgrunnsjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil få nærmere informasjon om dette.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.