Avdelingsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
1. august 2022
Søknadsfrist
22. august 2022
Kontakt
Ottar Ostnes 91122429, Annabel Tveit 97959303
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Avdelingsdirektør - leder for Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk i Avdeling for maritim politikk og kystutvikling.

Om avdelingen

I Avdeling for maritim politikk og kystutvikling, Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk, er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør/seksjonsleder. Avdelingen har ansvar for skipsfartslovgivningen, kystforvaltning og sjøtransport, statlig beredskap mot akutt forurensning og rammebetingelser for maritim næring nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner og har 36 ansatte. I Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk er det åtte ansatte.

Seksjonen har ansvar for blant annet

 • Etatsstyring av Sjøfartsdirektoratet
 • Behandling av klager på Sjøfartsdirektoratets vedtak
 • Lov om skipssikkerhet, skipsarbeidsloven, lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, NIS-loven og deler av sjøloven, i tillegg til et omfattende forskriftsregelverk
 • Utvikling av regelverk nasjonalt og internasjonalt, inkludert å utarbeide lovforslag, forskrifter, høringsnotater mv.
 • Gjennomføring av internasjonale og EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett
 • Deltagelse i nasjonale utvalg og internasjonale forum, som IMO, ILO og EU/EMSA
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale forum for samordning av security-spørsmål for internasjonal skipsfart i risikoutsatte områder
 • Samfunnssikkerhet og beredskap innen sitt ansvarsområde

Arbeidsoppgaver

Som leder for seksjonen vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle og forvalte rammebetingelser for maritim sektor. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe, og hovedoppgaven for stillingen vil være å lede og koordinere seksjonens arbeid gjennom

 • Faglig oppfølging og kvalitetssikring av seksjonens ansvarsområder, politikkutforming, regelverksutvikling, enkeltsaksbehandling, etc
 • Personalledelse; oppfølging og utvikling av seksjonens medarbeidere
 • Å delegere og fordele arbeidsoppgaver på en balansert måte mellom seksjonens medarbeidere og samtidig se og trekke på den enkeltes særskilte kompetanse
 • Å gi faglig støtte til politisk ledelses daglige virke, samt bidra til å iverksette regjeringens politikk på området
 • Nært samarbeid med andre seksjoner og avdelinger i departementet
 • Kontakt med underliggende virksomheter, andre departementer, andre institusjoner, eksterne aktører og organisasjoner

Andre oppgaver som ligger til avdelingens og departementets ansvarsområde kan også tilfalle stillingen. En del reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn

 • Du må ha norsk juridisk embetseksamen eller norsk mastergrad i rettsvitenskap
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig
 • Du må ha god rolleforståelse og forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon, og mellom departement og underliggende virksomhet
 • Du må ha interesse for hvordan samspillet mellom rettslige, økonomiske, organisatoriske og menneskelige faktorer påvirker sjøsikkerheten
 • Det er en fordel om du har relevant erfaring innen seksjonens ansvarsområde, ledererfaring og/eller erfaring fra sentralforvaltningen
 • Det er en fordel om du har kunnskap om statlig budsjettarbeid og etatsstyring

Vi søker deg som

 • Har gode lederegenskaper; du er en faglig sterk, initiativrik og samarbeidsorientert person med selvstendig vurderingsevne
 • Tenker helhetlig og er utviklingsorientert på vegne av seksjonen og dine medarbeidere
 • Er strukturert og har sterk gjennomføringsevne
 • Har gode analytiske egenskaper
 • Arbeider effektivt alene og i samarbeid med andre
 • Har høy arbeidskapasitet og trives i et til tider høyt tempo. Du må kunne håndtere mange saker samtidig

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør
 • Lønnsplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet 860.000–1.150.000 per år
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Kontorsted: Kongens gate 8, i Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef Ottar Ostnes på tlf. 91122429 eller rekrutteringsrådgiver i DSS, Annabel Tveit, på tlf. 97959303 (om rekrutteringsprosesen). 

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Søknadsfrist: 22. august 2022.

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer at vi jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 350 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Vi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller «hull» i CV.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.