Tolldirektør

Sted
Oslo
Publisert
9. september 2022
Søknadsfrist
7. oktober 2022
Kontakt
Liv S. Bøe 91108263, Øystein Schønberg-Grevbo 99621646
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Om stillinga

Tolldirektøren har det faglege og administrative ansvaret for Tolletaten og skal leie etaten innanfor dei rammene som blir sette av Finansdepartementet.

Tolletaten har breitt nasjonalt nærvær og grenseflater mot ei rekkje nasjonale og internasjonale aktørar. Etaten har over dei siste åra gjennomført omfattande organisasjonsendringar og IKT-moderniseringar som tolldirektøren skal følgje opp vidare og hente ut gevinstar av. Etaten må vere i kontinuerleg utvikling for å tilpasse seg samfunnsutviklinga med m.a. endringar i reise- og handelsmønster, endringar i risikobiletet ved ulovleg import og eksport, teknologiutvikling og endringar i regelverk og arbeidsprosessar.

Vi søkjer ein strategisk og samlande direktør med brei leiarerfaring på høgt nivå. Tolldirektøren skal sikre prioriteringar, kompetanse og kapasitet for å vareta samfunnsoppdraget til etaten.

Vi vektlegg vidare

  • solid samfunns- og rolleforståing, under dette innsikt i statsforvaltninga og sentrale avgjerdsprosessar
  • utviklingskraft og gjennomføringsevne
  • trygg og tydeleg leiing
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • god evne til å oppnå tillit både internt i organisasjonen og eksternt
  • evne til å handtere krevjande situasjonar, under dette kriser og beredskapssituasjonar
  • relevant utdanning på masternivå

Annan informasjon

Stillinga er eit åremål for seks år med moglegheit for fornying éin gong. Stillinga krev tryggleiksklarering. Løn etter avtale.

Før søknadsfristen kan interesserte ta fortruleg kontakt med Liv S. Bøe i DSS på tlf. 91 10 82 63, liv-sissel.boe@dss.dep.no eller ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo i Finansdepartementet, 99 62 16 46.

Etter at søknadsfristen har gått ut, blir det utarbeidd søkjarlister. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjarar har bede om å ikkje bli førte opp på den offentlege søkjarlista. Blir det aktuelt, tek vi kontakt før offentleggjering.

Om Tolletaten

Samfunnsoppdraget til tolletaten er å sikre at lover og reglar for grensekryssande vareførsel blir etterlevde. Tolletaten skal støtte samarbeidande styresmakter, som representant for heile staten der varer kryssar grensa

Tolletaten har over 1500 tilsette og er lokalisert på 34 kontorstader.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.