Fagdirektør eierskap - finans/økonomi

Sted
Oslo
Publisert
16. september 2022
Søknadsfrist
25. september 2022
Kontakt
Stine Ruud Eriksen, 47290254
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Ønsker du å jobbe med statens eierskap i samferdselssektoren?

Vi søker Fagdirektør eierskap - finans/økonomi

Hvem er vi? 
Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i Avinor AS, Nye Veier AS, Bane NOR SF, Spordrift AS, Vygruppen AS, Entur AS og Norske tog AS. Selskapene ivaretar kritiske funksjoner i sine respektive sektorer. Det er avgjørende at eierskapet forvaltes på en slik måte at det bidrar til verdiskaping og sikrer legitimitet.

Eierstyringsenheten har ansvar for forvaltningen av departementets selskapsportefølje.

Arbeidsoppgaver
Som fagdirektør vil du få et faglig ansvar innenfor det finansielle/økonomiske området i departementets arbeid med eierskapsutøvelsen. Du vil ha en rådgivende funksjon overfor ledelsen i avdelingen og departementet og ha et faglig veiledningsansvar overfor kolleger. Stillingen gir god innsikt i statens eieroppfølging, offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.

Arbeidsoppgavene består blant annet i å:

 • Vurdere og følge opp selskapenes mål og måloppnåelse, strategier og verdiskapingspotensial
 • Utfordre selskapene på finansielle og strategiske veivalg og prioriteringer
 • Vurdere selskapenes kapitalstruktur og verdiutvikling
 • Ha kontakt med styret og ledelsen i selskapene og relevante eksterne aktører om finansielle og økonomiske spørsmål
 • Forberede relevante saker til generalforsamlinger, herunder styresammensetting mv.
 • Forberede saker for politisk ledelse i departementet, regjeringen og Stortinget.

Arbeidet skjer i samspill med leder av og kolleger i Eierstyringsenheten i tillegg til andre interne og eksterne ressurser, og i dialog med styret og ledelsen i selskapene.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har høyere relevant utdanning innenfor finans-/økonomifag fra universitet/høyskole (siviløkonom/mastergrad i økonomi). Du har flere års erfaring fra arbeid med eierskapsforvaltning i privat eller statlig eiermiljø eller har hatt ansvar for relaterte oppgaver i rådgivningsmiljø eller linjeorganisasjon. Du har evne til å lede prosesser og utøve faglig veiledning. Du er fleksibel, god til å samarbeide og har kapasitet til å levere høy kvalitet innenfor korte frister. Videre har du god rolleforståelse, analytiske evner og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  Det er en fordel om du har erfaring med utøvelse av eierrollen i skjæringspunktet mellom forretningsvirksomhet og sektorpolitikk.

Vi tilbyr

 • Arbeid med dagsaktuelle saker
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som fagdirektør i et lønnspenn fra kr 800 000 - 950 000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes. 

Generell informasjon
Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen på telefon 47 29 02 54. 

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Om departementet
Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transportsektoren.

Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.  

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.