Rådgiver / seniorrådgiver - jurist

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
25. november 2022
Søknadsfrist
11. desember 2022
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Norad søker rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for partnerskap og omfordeling i Norad. Avdelingen
består av fem seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 1) Utrydde fattigdom, 10) Mindre ulikhet, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur, 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 17) Samarbeid for å nå målene.

Avdelingen finansierer bistand gjennom multilaterale organisasjoner, sivilt samfunn og næringsliv og har i tillegg et særskilt ansvar for å utvikle nye typer partnerskap. Avdelingen består av fem seksjoner og en stab. Staben har seks fagspesialister innen jus, økonomi og resultatstyring. Du vil bli en av to jurister i avdelingens stab.

Norad gjennomfører for tiden et omfattende endringsarbeid for å effektivisere, forenkle og forbedre måten vi leverer bistand på. Slik bidrar vi til Regjeringens tillitsreform. Den utlyste stillingen vil være sentral i dette arbeidet. 

Du må derfor ønske å være med på å utvikle en felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med endringsarbeidet til Norad. Du må like å utvikle nye løsninger for tilskuddsforvaltning, gjennom å bidra inn i smidige team, sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn. Du må evne å  tilgjengeliggjøre egen spisskompetanse og nyttiggjøre deg av andres for å sammen utvikle nyskapende løsninger som utnytter – men ikke overskrider – Norads handlingsrom.

Du får følgende arbeidsoppgaver
 • Bidra med juridiske råd i Norads endringsarbeid for å effektivisere, forenkle og forbedre tilskuddsforvaltningen
 • Bidra til at bistandsavtaler som inngås av Norad og norske ambassader er i tråd med regelverk for tilskuddsforvaltning
 • Være en juridisk ressurs i avdelingen og på tvers i Norad, herunder rådgiving rundt statsstøtte, anskaffelser, innsynsbegjæringer og varslingssaker
 • Delta i Norads juridiske kompetanselag besående av jurister fra ulike avdelinger
 • Noe reisevirksomhet, og kontakt med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norads fagavdelinger og partnere i inn- og utland
 • Bidra med opplæring i og utenfor Norad
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen (Cand. Jur eller Master i rettsvitenskap) med gode resultater
 • God kjennskap til forvaltningsrett, statens økonomireglement og bevilgningsreglementet er en forutsetning
 • Strategisk juridisk kompetanse, forstått som evne til å omsette Norads strategi til eget arbeidsfelt, og til å sikre nødvendige endringer som over tid utvider handlingsrommet gjennom involverende prosesser
 • Operativ juridisk kompetanse. Forstått som Evne til å tolke og bruke eksisterende lovverk og omsette forståelse til løpende sparring og rådgivning i utviklingsarbeidet, slik at det opererer innenfor og utnytter til fulle det handlingsrommet dagens lovverk gir
 • Erfaring med offentlig tilskuddsforvaltning, enten direkte eller via juridisk rådgivning til offentlige etater, vil tillegges vekt
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er nødvendig
 • Internasjonal erfaring og/eller eksponering er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Være nysgjerrig, løsningsorientert og interessert i å bidra til å forenkle tilskuddsforvaltningen
 • Ha gode samarbeidsevner, men også evne til å levere selvstendig
 • Kunne arbeide systematisk, analytiske og være resultatorientert
 • Ha evne til å formidle kunnskap til sammensatte brukergrupper internt og eksternt 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Interessante arbeidsoppgaver og stort kontaktnett
 • Fleksibel arbeidstid, IA-organisasjon og gode pensjonsordninger 
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.     

Kontaktinformasjon:

Knut M. Winther
Stabskoordinator
Tlf: 23 98 03 28/996 21 806

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver 
Tlf:23 98 02 54/472 60 804
 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.