Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Ekspedisjonssjef - Handelspolitisk avdeling

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
21. mai 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet arbeider for gode rammebetingelser for næringslivet. NFD skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig næringspolitikk.

Departementet er faglig sekretariat for næringsministeren og fiskeri- og havministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings-, fiskeri- og havpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.

Departementet har omkring 360 ansatte, fordelt på ni avdelinger, en kommunikasjonsenhet og en taleskrivergruppe. For mer informasjon, se www.regjeringen.no.

Ekspedisjonssjef - Handelspolitisk avdeling

Nærings- og fiskeridepartementet søker ekspedisjonssjef til Handelspolitisk avdeling.

Handelspolitisk avdeling har en sentral rolle i departementets arbeid med å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar til samlet verdiskaping. Avdelingen har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS. Avdelingen har også ansvar for eksportfinansiering, herunder Eksfin, rammene for Norges Sjømatråds virksomhet, samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet om fremme av norske næringsinteresser i utlandet og Norges deltakelse på verdensutstillinger. Fremme av sjømateksporten og handelspolitiske saker på sjømatområdet inngår også i avdelingens oppgaver.

Ekspedisjonssjefen skal sikre effektiv utforming og gjennomføring av regjeringens politikk innen avdelingens ansvarsområder. Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 pst innen 2030. Alle seksjonene i Handelspolitisk avdeling skal prioritere prosjekter som bidrar til økt eksport og grønn omstilling. Det er ønskelig at eksportfremmearbeidet sees i sammenheng med resten av næringspolitikken.

Ekspedisjonssjefen vil ha ansvar for å lede og utvikle avdelingens arbeid, og å bidra til at sentrale strategiske mål for avdelingen og departementet nås. Ekspedisjonssjefen inngår i departementets toppledelse, vil være en nær rådgiver for politisk ledelse, og må ha et engasjement for videreutvikling av avdelingens politikkområder. Stillingen rapporterer til departementsråd og assisterende departementsråd. Avdelingen har omkring 45 ansatte og er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har etatsstyringsansvar for to underliggende enheter.

Ekspedisjonssjefen skal lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse, og bidra til økt samhandling og samarbeid på tvers i departementet. Avdelingens ansvarsområder spenner over ulike fagfelt. En viktig oppgave er å videreutvikle samarbeidsflater som styrker det faglige arbeidet, og å skape identitet og tilhørighet blant medarbeidere fra ulike fagområder.

Aktuelle kandidater har relevant ledererfaring og innsikt i statlig forvaltning og styring. Stillingen krever god rolleforståelse, herunder god forståelse for etats- og budsjettstyring og en interesse for nærings- og handelspolitikk og rammebetingelser som vil styre utviklingen på disse områdene framover. Kunnskap om norsk næringsliv er viktig. Innsikt i EØS-avtalen og utviklingen i EU vil telle positivt. Vi ser etter kandidater med relevant utdanning på masternivå. Samfunnsøkonomisk kompetanse vil være en fordel.

Ny ekspedisjonssjef må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til helhetlig og analytisk tenkning er viktig. Evne til å utvikle, engasjere og motivere kompetente medarbeidere er sentralt. Vi ser etter en trygg og tydelig leder med evne til å oppnå resultater og å sikre høy faglig kvalitet på et viktig felt med stor politisk oppmerksomhet. God gjennomføringsevne og sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner er sentralt. Vi vil legge vekt på evne til strategisk tenkning og et godt helhetsblikk. Ny ekspedisjonssjef skal bidra til utvikling både internt i NFD, overfor andre departementer, og i samhandling med virkemiddelapparatet, næringslivet og andre samfunnsaktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem. Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.


Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Ingunn Lian, tlf. 992 52 475. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 21. mai 2023.


NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Firma

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.
NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 340 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel