Denne stillingen har utløpt

Departementsråd

Arbeidsgiver
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Sted
Oslo
Referanse
6. februar 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Om Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) er opprettet som et nytt departement fra 1. januar 2024, ved overføring  av ansvarsområder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har ansvaret for å videreutvikle digitaliseringspolitikken og offentlig forvaltning. Departementet har en samordnings- og pådriverfunksjon og skal bidra til at statsforvaltningen er godt organisert, styrt og ledet og kan håndtere fremtidige utfordringer.

Departementet har ansvaret for nasjonalt arbeid med elektronisk kommunikasjon, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Det nasjonale arbeidet for å nå FNs 17 bærekraftsmål utvikles og samordnes i det nye departementet. Departementet skal legge til rette for et effektivt og godt koordinert departmentsfellesskap, og har bl.a. ansvaret for det nye regjeringskvartalet og fellesfunksjonene for departementene.

DFD får om lag 170 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsstab. Blant departementets underliggende etater og virksomheter er Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og statsforvalterne.

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/DFD
 

Om stillingen

Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse med ansvar for utforming og gjennomføring av regjeringens politikk. Departementsråden er den øverste administrative lederen og statsrådens nærmeste rådgiver. Departementsråden leder og samordner det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid parallelt med håndtering av løpende og presserende saker. Som øverste administrative leder i det nyopprettede departementet, får departementsråden et særlig ansvar for utvikling av et godt og kompetent departement med en viktig rolle i fornying av offentlig sektor og etablering av gode samarbeidsrelasjoner til departementene og andre viktige aktører.   
 

Ved valg av ny departementsråd vil vi legge vekt på

  • utdanning på masternivå, solid ledererfaring og gode lederegenskaper
  • bred samfunnsinnsikt, solid forvaltningserfaring, meget god rolleforståelse og forståelse for politiske prosesser og arbeid i sentralforvaltningen
  • gode samarbeidsevner og styrings- og gjennomføringskraft
  • strategisk forståelse og evne til å fremme digital utvikling av forvaltningen og resten av samfunnet
  • evne til og ambisjoner om å videreutvikle en effektiv og kunnskapsbasert offentlig sektor
  • evne til å sikre et effektivt og godt koordinert departementsfellesskap
  • evne til å utfordre, motivere og videreutvikle departementet og medarbeidere
  • stor arbeidskapasitet, høy integritet og god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Den som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete, og det kreves derfor norsk statsborgerskap.

Lønn etter avtale i statens lederlønnssystem.
 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Staten som arbeidsgiver ønsker å utnytte bredden i befolkningens kompetanse og gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
 

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste med bl.a. navn på søkerne. Dersom du ber om å bli unntatt fra denne listen, må du begrunne det når du søker stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å unntas fra listen. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har om lag 170 tilsette og er sekretariat for digitaliserings- og forvaltningsministeren. Departementet har ansvar for IT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, arbeid med FNs berekraftsmål, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Dei underliggjande etatane og verksemdene til departementet er Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), Statsbygg, Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og statsforvaltarane.

Avdeling for styring og organisasjon består av seksjon for økonomi og styring, seksjon for organisasjon og sikkerheit, dokumentasjonsseksjonen og eining for statsråden sitt kontor og kontorstøtte. Avdelinga har ansvaret for å ivareta stabsfunksjonar for politisk leiing og departementsråd. Avdelinga utviklar òg styringssystem og overordna retningslinjer for ei effektiv og samordna leiing av departementet. 

Seksjon for økonomi og styring har ansvar for samordning av arbeidet til departementet med statsbudsjett og statsrekneskap, oppfølging av reglement for økonomistyring i staten, koordinering og oppfølging etatsstyring i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og riksrevisjonssaker, internkontroll og internstyring, rekneskap, internbudsjett, tilskot og innkjøp.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel