Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Leder til seksjon for styring og økonomi

Arbeidsgiver
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
Sted
Oslo
Søknadsfrist
28. april 2024

Vis mer

Stillingsopplysninger

Kontorlokaler med flagg_Foto_Norad

Er du opptatt av bistand og bærekraft, og samtidig engasjert i styring og økonomi?

Da bør du vurdere å søke denne lederstillingen i Norad.
 

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for ytterligere områder, herunder humanitær bistand. Det betyr at vi får ansvaret for å forvalte en enda større andel av Norges bistandsbudsjett som i år er på over 58 mrd. kroner.    

Vi søker nå en strukturert og utviklingsorientert leder til seksjon for styring og økonomi. Seksjonen samordner styringsdialogen mot Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og koordinerer Norads budsjettinnspill til departementene. Videre bidrar seksjonen til god intern virksomhetsstyring og sikrer trygg og god oppfølging av direktoratets samlede tilskudds- og driftsbudsjett. Seksjon for styring og økonomi har åtte årsverk og trekker i tillegg på et kompetent nettverk bestående av økonomer fra Norads fagavdelinger.

Seksjonen er en av tre seksjoner i Avdeling for virksomhetsstyring. Avdelingen vil fra august 2024 ha ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring, digitalisering og dokumentasjon samt fellestjenester som sikkerhet, anskaffelser og drift. Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør og inngå i avdelingens ledergruppe. 

Du vil ha følgende ansvarsområderog arbeidsoppgaver

 • lede seksjonens faglige arbeid, herunder planlegge, koordinere og prioritere oppgaver
 • koordinere styringsdialogen mot departementene, og særlig bidra til målet om å innføre mål- og resultatstyring
 • videreutvikle helhetlig intern virksomhetsstyring, som underbygger Norads virksomhetsstrategi og samtidig sikrer gode systemer for internkontroll og risikostyring  
 • foreta intern fordeling og oppfølging av Norads tildeling over bistandsbudsjettet, og videreutvikle budsjettinnspill og rapportering til departementene
 • lede og videreutvikle arbeidet med å sikre god og effektiv utnyttelse av direktoratas driftsmidler samt ivareta gode systemer for Norads regnskapsføring
 • koordinere og videreutvikle Norads budsjettnettverk i dialog med berørte avdelinger.

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, på mastergradsnivå
 • relevant ledererfaring og erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • innsikt i, og erfaring med, tema innenfor flere av seksjonens arbeidsområder
 • innsikt i politiske prosesser og god kunnskap om offentlig forvaltning, herunder budsjettarbeid
 • forståelse for styrings- og økonomifunksjonens strategiske rolle i kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring med styring og økonomi fra en departement- eller direktoratrolle er en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som

 • er resultatorientert og kvalitetsbevisst med utpreget gjennomføringsevne  
 • har strategisk teft, ryddighet og godt skjønn
 • har evne til å balansere godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling
 • har gode leder- og samarbeidsevner
 • evner å arbeide godt på tvers av avdelings- og funksjonsgrenser i en sammensatt kunnskapsorganisasjon
 • motiverer medarbeidere og bidrar til deres faglige og personlige utvikling
 • er samfunnsengasjert og har interesse for bistand og internasjonal utvikling  

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt

Stillingen er fast og lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef, i lønnsspenn 796 600 – 1 025 200. Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Kontaktinformasjon

Rannveig Rajendram
Avdelingsdirektør 
Telefon:414 78 424

Malene Larsen Paulgaard
Seniorrådgiver
Telefon:924 66 435

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.   

Vil du være med?

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad faglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad har også ansvar for å utvikle gode forvaltningssystemer, gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og for å kommunisere om utviklingssamarbeid.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel