Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Jurist, revisor, økonom eller samfunnsviter

Stillingsopplysninger

Banner Hum seksjonsleder


Er du jurist, revisor, økonom eller samfunnsviter med stor tallforståelse; se hit!

 

Norad søker 2-3 medarbeidere for styrking av arbeidet med nulltoleranse til korrupsjon i bistanden
På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats, i administrasjon av nødhjelp og støtte til mennesker utsatt for humanitære katastrofer.

Norad samarbeider med FN-systemet, internasjonale finansieringsinstitusjoner, utviklingsbanker, myndigheter, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat næringsliv. Vi jobber i en verden i konstant endring, og bistanden reflekterer dette med nye partnere, nye tematiske satsingsområder innenfor bærekraftsmålene, og innovativ finansiering. Norad har også ansvaret for forvaltningen av Nansen-programmet for Ukraina.

Nulltoleranse for økonomiske uregelmessigheter
Norad arbeider systematisk for å forebygge og forhindre misbruk av bistandsmidler. Det reageres på ethvert tilfelle av økonomiske misligheter, i tråd med Utenriksdepartementets praktisering av nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske uregelmessigheter.

Internrevisjonen i Norad består av syv årsverk og har to hovedoppgaver. Med internrevisjonsoppdrag bidrar seksjonen til å fremme og beskytte direktoratets verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt

Den andre oppgaven er knyttet til forebygging, avdekking og oppfølging av misligheter i bistanden, herunder ansvaret for varslingsfunksjonen i Norad med mottak og behandling av tips og varsler. Som ledd i denne oppgaven bidrar vi også til Norads arbeid for styrking av internkontrollen mot økonomiske misligheter hos Norads tilskuddsmottakere.

Til å håndtere ovennevnte oppgaver er det ledig to til tre stillinger som primært skal arbeide med utredning og granskning av mistanker om økonomiske misligheter samt varsler om mulige seksuelle overgrep eller seksuell utnyttelse i tilknytning til prosjekter støttet av Norad . Til minst en av stillingene søkes en jurist.

Til den andre søkes en revisor, en økonom eller en samfunnsviter med særlig stor tallforståelse. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være deltakelse i seksjonens behandling av tips og varsler, forebygging, avdekking og oppfølging av misligheter i bistanden. Medarbeiderne vil få ansvar for et større antall prosjekter, og i tverrfaglig team utarbeide / gi innspill til mandat for utredning i den enkelte sak.  Ved vurdering av rapporter og finansiell informasjon vil teamet og den enkelte medarbeider fastlegge og styre utredningsprosesser.

Arbeidet innebærer saksbehandling med utredning og rapportering, og utstrakt kommunikasjon med involverte eksterne og interne berørte parter. Du forventes å bidra til å videreutvikle Norads forvaltningssystem og praksis ved systematisering og bruk av erfaringer fra varslingssakene. Basert på din erfaring og kompetanse vil du også gi råd og opplæring til Norads fagavdelinger om risikovurderinger og tilpasset internkontroll spesifikt på mislighetsområdet, gi innspill til mandat for organisasjonsgjennomganger, aktsomhetsvurderinger og spesifikke kontrolltiltak der mislighetsrisiko er relevant. Juristen vil også ha et særlig ansvar for å bistå med avtalerettslig oppfølging internt i seksjonen.

Arbeidsoppgavene vil kunne variere i lys av pågående arbeidsprosesser og av de til enhver tid tilgjengelige fagressursene. Innehaver av stillingene blir del av et fagmiljø som vektlegger tverrfaglig teamarbeid, med formell kompetanse innenfor økonomi, finansiell revisjon, internrevisjon, juss og samfunnsfag.
Arbeidet kan i perioder inkludere deltakelse i enhetens internrevisjonsoppdrag og oppsøkende kontrollvirksomhet hos mottagere av vår tilskudd.

Stillingene innebærer ikke mye reiser, men noe reisevirksomhet kan påløpe.

Kvalifikasjoner

For juriststillingen(e) kreves avlagt mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode karakterer. Formelle kvalifikasjoner/faglig spesialisering eller erfaring innen avtalerett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser/konkurranserett eller personopplysningsrett (GDPR) kan tillegges vekt.

For stillingen(e) som revisor/økonom/samfunnsviter med særlig stor tallforståelse, kreves utdanning minimum på bachelornivå for revisor. For økonom og samfunnsviter kreves utdanning på masternivå.  

For stillingene kreves svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Vi får ikke alt hos én kollega, det jevner seg ut ved at teamet vårt arbeider tverrfaglig. Det er like fullt ønskelig at du kjenner deg igjen i mange av våre ønsker nedenfor, nemlig at du har:

 • Kjennskap til norsk offentlig regelverk og offentlig forvaltning, gjerne til bistandsforvaltningen
 • Erfaring fra gransking og/eller behandling av varsler fra privat eller offentlig sektor
 • Kompetanse innen risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring
 • Kjennskap til ulike revisjonsformer – og standarder fra privat eller offentlig revisjon
 • Kjennskap til samfunnsvitenskapelig kvantitativ og kvalitativ metode og god datakunnskap
 • Kunnskap om norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid
 • Internasjonal arbeidserfaring, gjerne fra land eller arbeidsfelt relevant for Norads bistandssatsing
 • Relevant tilleggsutdannelse
 • Det er krav om minst fire års relevant arbeidserfaring for rådgiverstillingen og åtte års relevant erfaring for seniorrådgiverstillingen

Personlige egenskaper

 • Personlig integritet og etisk bevissthet
 • Evne til å arbeide systematisk og analytisk, samt stor leveringsdyktighet
 • Evne til å forstå, respektere og kommunisere med ulike fagmiljøer
 • Faglig integritet og tydelighet samt stor gjennomslagskraft
 • Interesse for metode
 • Evne til å ta initiativ, samt å arbeide effektivt, både i team og på selvstendig basis

Vi tilbyr

 • interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • gode treningsfasiliteter 

1 av stillingene er fast (revisor/økonom/samfunnsviter med særlig stor tallforståelse).
Stillingen(e) for øvrig, inklusive juriststillingen er et vikariat for to år.
Stillingene lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 509 300 - 692 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 584 500 - 870 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål, referanser og attester legges ved søknaden.

Kontaktinformasjon

Svend Thorleif Skjønsberg
Underdirektør
Tlf: 90651009

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver HR
Tlf: 23980254/47260804

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.   

Vil du være med?

Sykepleier

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad faglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad har også ansvar for å utvikle gode forvaltningssystemer, gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og for å kommunisere om utviklingssamarbeid.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel